Đơn vị:...................

Mẫu số 06 - TT

Địa chỉ:..................

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày .....tháng .....năm .....    

                                                                                                   Quyển số:.............

                                                                                            Số:.............

- Họ và tên người nộp:........................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................

- Nội dung thu:...................................................................................................

- Số tiền thu:  ...........................(Viết bằng chữ): ...............................................

............................................................................................................................

Người nộp tiền

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)