SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

CHẤP THUẬN

.....(1)......TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:.........(tên doanh nghiệp, HTX gửi hồ sơ đăng ký)........

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô:

Sở Giao thông vận tải….. chấp thuận cho……(1)… (2)...:

Tên tuyến:...........đi ……...... và ngược lại (3).

Bến đi: Bến xe......................... (thuộc tỉnh (TP).......(tỉnh đi).......)

Bến đến: Bến xe............................... (thuộc tỉnh (TP)......(tỉnh đến)....)

Hành trình chạy xe:...................................................................................

Cự ly vận chuyển:........................ km

Số chuyến/ngày/tuần/tháng:………… Giờ xuất bến:

- Tại bến đi: …….. giờ.... phút, vào các ngày................

- Tại bến đến:…….giờ.... phút, vào các ngày................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục ĐBVN;
- Sở GTVT liên quan;
- Bến xe hai đầu tuyến;
- Lưu.

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:  (1) Ghi tên doanh nghiệp, HTX gửi hồ sơ đăng ký.

               (2) Ghi một trong các nội dung sau: khai thác tuyến/ tăng (giảm) tần suất chạy xe/ngừng hoạt động tuyến.

               (3) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã (nơi đặt bến xe, nếu là tuyến nội tỉnh).