Tên doanh nghiệp, HTX:......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: .............. /.............

..........., ngày ...... tháng ...... năm .....

 

THÔNG BÁO

GIẢM SỐ CHUYẾN XE CHẠY TRÊN TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi: ........( Sở Giao thông vận tải, Bến xe nơi đi, Bến xe nơi đến) ..........

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:……………………………...........................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ........... ngày ......../...../......... do ……………(tên cơ quan cấp) ............ cấp.

5. Kể từ ngày......./........./.........Doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ giảm số chuyến chạy xe trên tuyến ................... Mã số tuyến:...............................................................

>> Xem thêm:  Dùng xe ô tô gia đình chở khách có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

Nơi đi: ..................................... Nơi đến: ...............................................................(1)

Bến xe đi: ................................ Bến xe đến: ..............................................................

Cự ly vận chuyển: .................km; Hành trình chạy xe: .............................................

Hiện đang hoạt động với số chuyến xe: ……(Số chuyến xe/ngày/tuần/tháng)……..

Sẽ giảm xuống còn: ……(Số chuyến xe/ngày/tuần/tháng)…………………………….

Doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ ngừng các giờ xe xuất bến:

- Tại bến xe đi: …….. giờ…... phút, vào các ngày.....................................................

- Tại bến xe đến:…….giờ.........phút, vào các ngày....................................................

6. Danh sách xe ngừng:

TT

Biển kiểm soát

Số ghế

Tên đăng ký sở hữu xe

Nhãn hiệu xe

Nước sản xuất

Năm sản xuất

1

 

 

 

 

 

 

2..

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Quy định mới khi xe không có phù hiệu có bị phạt hành chính không ?

 

Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã nơi đặt bến xe (nếu là tuyến nội tỉnh).

 

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe theo quy định mới ?