CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................,ngày.........tháng........năm........
                                

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Số:.........../HĐUQ


- Căn cứ theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-  Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên

Hôm nay ngày........... tháng............... năm. Chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN:
Tên công ty............................................................................................... 
Mã số doanh nghiệp:................................................................................ 
Trụ sở:...................................................................................................... 
Đại diện bởi:.............................................................................................. 
Chức vụ:.................................................................................................... 


BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
Ông/bà:.................................................................................................... 
Số CMT:....................   Cấp ngày:................      Nơi cấp:......................... 
Chức vụ:.................................................................................................... 
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên nhất trí kí hợp đồng ủy quyền như sau:
 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ĐIỀU 4: THỜI HẠN
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN/ CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

                 BÊN ỦY QUYỀN                                                 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

               ( Kí và đóng dấu)                                                      ( Kí và đóng dấu)