Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............. ,ngày....... tháng ..... năm .....
                                

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Số:.........../HĐUQ

 

- Căn cứ theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-  Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên

Hôm nay ngày........... tháng............... năm. Chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN:
Tên công ty............................................................................................... 
Mã số doanh nghiệp:................................................................................ 
Trụ sở:...................................................................................................... 
Đại diện bởi:.............................................................................................. 
Chức vụ:.................................................................................................... 
 

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
Ông/bà:.................................................................................................... 
Số CMT:....................   Cấp ngày:................      Nơi cấp:......................... 
Chức vụ:.................................................................................................... 
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên nhất trí kí hợp đồng ủy quyền như sau:
 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
 

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
 

ĐIỀU 4: THỜI HẠN
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN/ CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

                  BÊN ỦY QUYỀN                                      BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

                    (Kí và đóng dấu)                                            (Kí và đóng dấu)

 

 

 

In / Sửa biểu mẫu