PHỤ LỤC III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                              ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Công ty...........

TT

Họ và tên

CMND/hộ chiếu

Số chứng chỉ hành nghề

Loại CCHN

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

I

Trụ sở chính

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

II

Chi nhánh

(chi tiết từng chi nhánh)

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

III

Phòng giao dịch

(chi tiết từng phòng giao dịch)

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

 

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)