Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng mẫu điều lệ trung tâm trọng tài (Mẫu số 01/TP-TTTM) và mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài (Mẫu số 02/TP-TTTM ) (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

I./ ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI (Mẫu số 01/TP-TTTM)

 

Mẫu số 01/TP-TTTM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này quy định về tên của Trung tâm trọng tài, tên viết tắt, tên nước ngoài (nếu có); trụ sở chính; địa vị pháp lý; lĩnh vực, mục tiêu hoạt động; thời gian hoạt động.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chương này quy định về Ban điều hành (gồm có Chủ tịch, một hoặc các Phó chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài cử), Ban thư ký Trung tâm trọng tài, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật; việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; cơ chế quản lý, giải quyết tranh chấp nội bộ của Trung tâm trọng tài; các trường hợp tổ chức lại, giải thể, chấm dứt.

Chương III

TRỌNG TÀI VIÊN

Chương này quy định danh sách sáng lập viên của Trung tâm trọng tài phương thức thay đổi sáng lập viên của Trung tâm trọng tài; tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp trọng tài viên; quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên; quy tắc đạo đức trọng tài viên; chế độ khen thưởng; kỷ luật; các trường hợp khai trừ trọng tài viên.

Chương IV

TÀI CHÍNH

Chương này quy định về điều kiện cơ sở vật chất; nguồn tài chính (nếu có vốn góp thì nêu rõ cách thức huy động vốn, phần vốn góp và chuyển nhượng vốn); quy định phương thức công bố, niêm yết phí trọng tài của Trung tâm trọng tài: chế độ tài chính của Trung tâm trọng tài.

Chương V

THỂ THỨC CÔNG BỐ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Chương này quy định về thể thức công bố Quy tắc tố tụng; của Trung tâm trọng tài; chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu; các vấn đề cần thiết khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trung tâm.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương này quy định về thể thức thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; điều kiện có hiệu lực của Điều lệ. Đại hội thông qua Điều lệ phải được lập biên bản, Điều lệ thông qua có đủ chữ ký các sáng lập viên Trung tâm trọng tài.

>> Xem thêm:  Lựa chọn luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế

Điều lệ không ghi chức danh và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài.

Phần cuối của Điều lệ ghi “Điều lệ này đã được tất cả các thành viên sáng lập của Trung tâm trọng tài thông qua ngày .... tháng ... năm .... và có hiệu lực sau khi được Bộ Tư pháp phê chuẩn”.

Ghi chú:

- Thể thức văn bản của Điều lệ: cỡ chữ, kiểu chữ, phông chữ và kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Ví dụ: số thứ tự chương và tên điều được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13 hoặc 14, kiểu chữ đứng đậm. Tên chương được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13 hoặc 14, kiểu chữ đứng đậm.

II./ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI (Mẫu số 02/TP-TTTM )

 

Mẫu số 02/TP-TTTM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Chúng tôi gồm các sáng lập viên có tên sau đây (ghi rõ và đầy đủ thông tin vào các cột dưới đây):

>> Xem thêm:  Những điều Doanh nghiệp nên biết về Trọng tài thương mại?

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề nghiệp, Trình độ chuyên môn

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài (ghi tên gọi đầy đủ):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Giao hàng kém chất lượng có thể giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại không ?

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hoạt động, mục tiêu hoạt động của Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Dự thảo báo cáo đánh giá tác động luật trọng tài thương mại (bản báo cáo tóm tắt)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Thời gian hoạt động của Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài

3. ……………………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm....
Các sáng lập viên
(Ký và ghi rõ họ, tên)

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục thay đổi nội dung giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài