Mẫu 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CHO CÁ NHÂN, ĐOÀN NGHỆ THUẬT VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

 

Kính gửi:- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
                 (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
               - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…. 
                 (đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)

(Đơn vị)...……đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...) cấp giấy phép cho cá nhân (hoặc đoàn nghệ thuật) sang biểu diễn tại:……………… ………………………

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):…………………………...….......

2. Nội dung chương trình:…………………………………..……………

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:

4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm…….... đến ngày... tháng... năm.........

5. Địa điểm:...................................................................................................

6. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)