Mẫu số 3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO TÀU BAY DÂN DỤNG THAM GIA TÌM KIẾM, CỨU NẠN TẠI VIỆT NAM

APPLICATION FOR CIVIL AIRCRAFT TO PARTICIPATE IN SEARCH AND RESCUE IN VIET NAM

Ngày/Date:

Số tham chiếu/Reference number:

Kinh gửi: - Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)
               - Consular Department (Ministry of Foreign Affairs)

1. Lực lượng nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam:
Foreign force to participate in search and rescue in Viet Nam

- Số lượng người (danh sách kèm theo) ...............................................................................
Number of personnel (List is attached herewith)

- Chỉ huy trưởng (Họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu):................................................................
Commander (Full name, nationality, passport number)

2. Tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam:

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

- Tên người khai thác tàu bay:...............................................................................................
Aircraft operator

- Địa chỉ:................................................................................................................................
Address

- Điện thoại: …………………Fax: ………………… Thư điện tử:..........................................
Tel: ………………………….. Fax: ………………………… Email:...........................................

- (Các) Loại tàu bay/Aircraft type(s): ...................................................................................

- (Các) Số đăng ký/Trọng tải cất cánh tối đa: .......................................................................
Registration number/Maximum take-off Weight

- Số lượng thành viên tổ lái:..................................................................................................
Number of crew members

- Người chỉ huy tàu bay:........................................................................................................
Pilot in command

3. Chuyến bay bay vào, bay ra khỏi Việt Nam:
Flight into, from Viet Nam

Hành trình/Itinerary:

Ngày/Tháng/Năm
Date/Month/Year
………………….
………………….

Số hiệu c/b
Flight No
…………...
…………...

Sân bay cất cánh/Giờ dự kiến cất cánh
Departure Airport/ETD
……………………………………….
……………………………………….

Sân bay hạ cánh/Giờ dự kiến hạ cánh
Arrival Airport/ETA
…………………………………….
…………………………………….

3.1. Đường hàng không:........................................................................................................
Airway(s)

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc bảo lãnh sang nước ngoài làm việc ?

3.2. Sơ đồ bay (trường hợp bay ngoài đường hàng không):.................................................
Flight chart (if flight is operated out of designated airways)

4. Kế hoạch hoạt động bay tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam:................................................
Operation plan of search and rescue flights in Viet Nam

4.1. Khu vực bay tìm kiếm, cứu nạn giới hạn bởi các điểm có tọa độ: .................................
Area of search and rescue flights is outlined by points with coordinates

A     B      C…..

4.2. Thời gian thực hiện hoạt động bay, từ (ngày) đến (ngày):.............................................
Period of operation, from (date)... to (date)

4.3. Các cảng hàng không, sân bay dự kiến sử dụng:...........................................................
Name of airports or aerodromes are expected to be used

4.4. Sơ đồ bay/Phương thức bay/Loại quy tắc bay:..............................................................
Flight charts/Flight procedures/Plight rules

5. Tổ chức đề nghị cấp phép/Applicant:................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................
Address

- Điện thoại: ……………………… Fax: …………….. Thư điện tử: .................................
Tel:………………………….. Fax:...................... Email:......................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục, điều kiện nhập quốc tịch và vấn đề đăng ký hai quốc tịch tại Việt Nam ?

- Ngày/tháng/năm:
Date/month/year

 

NGƯỜI CÓ THM QUYN
DULY AUTHORISED OFFICIAL
(ký tên và đóng dấu)
(signed and stamped)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về nhập quốc tịch