Hiện có nhiều cá nhân đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc phát sinh thu nhập, nên phải đăng ký chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế người nộp thuế nhưng chưa biết phải nộp hồ sơ tại cơ quan thuế cấp mã số thuế hay cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế có Công văn số 1818/TCT-KK ngày 29/4/2016 hướng dẫn thực hiện trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) như sau:

Trên cở sở thông tin bổ sung của người phụ thuộc, cơ quan Thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tiếp nhận và thực hiện thao tác tại chức năng 2.7.3 trên ứng dụng TMS để chuyển mã người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân và quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Đối với người nộp thuế có yêu cầu chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế người nộp thuế thì thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, luật sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định mỗi cá nhân sẽ chỉ có một mã số thuế riêng. Dù cá nhân đó có là người nộp thuế, là người phụ thuộc hay cá nhân đó có sự thay đổi về nơi làm việc,...thì mã số thuế cá nhân đó được cấp lần đầu tiên vẫn là mã số thuế làm cơ sở để làm các thủ tục quyết toán thuế.

Cá nhân là người phụ thuộc, khi phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nướ thì sử dụng mã số thuế được cấp cho người phụ thuộc để khai thuế; nộp thuế đối với tất cả các nghĩa vụ phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu thực hiện thủ tục chuyển mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế của người nộp thuế để hoạch toán nghĩa vụ nộp thuế cho người nộp thuế.

1. Hồ sơ chuyển đổi mã số thuế thu nhập cá nhân từ người phụ thuộc sang người nộp thuế.

Căn cứ theo quy định tại hướng dẫn về đăng ký thuế quy định khi cá nhân phát sinh các nghĩa vụ phải nộp thuế (nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước) thì cá nhân cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế;

- Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

- Đơn đề nghị chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế người nộp thuế.

* Nơi nộp hồ sơ: Người nộp thuế nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

2. Thủ tục chuyển đổi mã số thuế thu nhập cá nhân từ người phụ thuộc sang mã số thuế của người nộp thuế

2.1 Làm tờ khai đăng ký thuế

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC. Những nội dung cụ thể mà người nộp thuế cần lưu ý như sau:

- Mục 1: “Họ và tên người đăng ký thuế”: Ghi rõ ràng đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

- Mục 2: "Thông tin đại lý thuế" - Mục này không bắt buộc ghi

- Mục 3: “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế

- Mục 4 : “Giới tính”: Tích vào một trong hai ô Nam hoặc Nữ

- Mục 5: “Quốc tịch”: Ghi rõ quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế

- Mục 6: “Số giấy tờ chứng thực của cá nhân”: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế (nếu có)

- Mục 7: “Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu”: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu

- Mục 8: “Địa chỉ cư trú”: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân

- Mục 9: “Điện thoại liên hệ, email”: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

- Mục 10: “Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế”: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

2.2 Đơn đề nghị chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế người nộp thuế

Nhũng nội dung cần nêu rõ trong đơn để nghị chuyển mã số thuế thu nhập cá nhân từ mã số thuế thu nhập cá nhân từ người phụ thuộc sang mã số thuế thu nhập của người nộp thuế, cụ thể như sau:

- Nêu rõ lý do làm đơn: Về việc chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế của người chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Nơi gửi: Cơ quan thuế quản lý nơi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

- Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú

- Nội dung đơn: mã số thuế được cấp khi là người phụ thuộc; tại cơ quan thuế nào; hiện tại phát sinh thu nhập tại đây; thuộc cơ quan quản lý thuế nào

- Ký ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về thông tin đã khai báo.

2.3 Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.

Sau khi người nộp thuế hoàn tất các thủ tục đã được nêu ở trên thì cá nhân mang hồ sơ ra bộ phận một cửa của cơ quan thuế nơi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, cá nhân nộp thuế cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Nếu là cá nhân tự quyết toán thuế thì cá nhân tự làm hồ sơ và thực hiện các thủ tục như trên.

- Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức chi trả thu nhập thì cá nhân đó phải cung cấp thông tin giấy tờ cho cơ quan, tổ chức đó để họ làm hồ sơ và nộp thay.

- Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm chuyển đổi mã số thuế từ người phụ thuộc sang người nộp thuế; và cá nhân đó sẽ dùng mã số cũ để quyết toán thuế thu nhập cá nhân như bình thường.

3. Mẫu tờ khai đăng ký thuế.

Mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Mẫu số: 05-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho cá nhân không kinh doanh)

1. Họ và tên người đăng ký thuế: …………………………………………………….

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2a. Tên

2b. Mã số thuế

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày:

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: ………………………………………………………

4. Giới tính: Nam □ Nữ □

5. Quốc tịch: ……………………………………….

6. Giấy tờ của cá nhân:

6a. Số chứng minh nhân dân ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………

6b. Số căn cước công dân ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………

6c. Số hộ chiếu ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………

7. Địa chỉ nơi thường trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………….

7b. Xã, phường: ………………………………………………………………………………….

7c. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………..

7d. Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………..

7đ. Quốc gia: …………………………………………………………………………………….

8. Địa chỉ hiện tại:

8a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………………

8b. Xã, phường: …………………………………………………………………

8c. Quận, huyện: …………………………………………………………………

8d. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………

9. Điện thoại liên hệ: ………………………………..Email: ……………………………..

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: ………………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………

Chứng chỉ hành nghề số:………

…, ngày…tháng….năm…..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
Ký và ghi rõ họ tên

* Hướng dẫn kê khai thông tin trong tờ khai đăng ký thuế như sau:

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

MẪU SỐ 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

4. Gii tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

5. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

6. Giấy tờ của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin giấy tờ của cá nhân đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư này.

7. Địa chỉ nơi thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

8. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú).

9. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

11. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.

 

4. Mẫu đơn đề nghị chuyển từ mã số thuế cá nhân người phụ thuộc sang mã số thuế người nộp thuế.

Tham khảo mẫu sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

Hà Nội, ngày...tháng....năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế thu nhập cá nhân

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Họ tên tôi là: Nguyễn Văn B

Sinh ngày: 01/01/1993

Chứng minh nhân dân số: XXXXXXXXXXXX, cấp ngày....tháng....năm, nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú: phường Khương Trung, quận thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hiện tôi đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc là:...... được cấp bởi Chi cục thuế quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã phát sinh thu nhập tới mức chịu thuế. Vì vậy, tôi làm đơn đề nghị này kính mong Cục thuế thành phố Hà Nội chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã thuế thuế thu nhập cá nhân của tôi để tôi có thể hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và cơ quan thuế quản lý.

Kính mong Cục thuế sớm xem xét và giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Cần lưu ý những nội dung sau khi viết đơn đề nghị:

Nội dung chính cần trình bày:

- Nêu rõ lý do làm đơn: Về việc chuyển từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế thu nhập cá nhân

- Nơi gửi: Cơ quan thuế quản lý nơi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

- Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú

- Nội dung đơn: mã số thuế được cấp khi là người phụ thuộc; tại cơ quan thuế nào; hiện tại phát sinh thu nhập tại đây; thuộc cơ quan quản lý thuế nào

- Ký ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về thông tin đã khai báo.