CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia

môn..............................năm 20..........

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị :………..............………………..................

2. Địa chỉ: ............................................................................................

3. Điện thoại: ................................. Fax: ...............................................

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia môn.... , cụ thể như sau:

- Mục đích tổ chức: ..............................................................................

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị: ......................................

- Nội dung giải (tên, quy mô, số lượng, nội dung thi đấu): ..........................

- Thời gian tổ chức giải: từ ngày..... tháng..... năm... đến ngày... tháng... năm.....

- Địa điểm: ............................................................................................

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị./.

 

........, ngày ........tháng........ năm .......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

Ký, đóng dấu, họ tên, chức vụ (nếu là tổ chức); ký, ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân)