CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN  ĐỀ NGHỊ

Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM

phương tiện thuỷ nội địa

            Kính gửi: (1).....................................................

            Tên tôi là (Viết in hoa):...........................................; Nam/Nữ:...................

            Sinh ngày.....tháng.....năm................Tại:..................................................

            Nơi cư trú:......................................................................................

>> Xem thêm:  Công an xử phạt lỗi vi chạy quá tốc độ nhưng không chứng minh lỗi vi phạm có đúng luật ?

            CMND số:...................do công an............cấp ngày.....tháng.....năm.......

Đơn vị công tác:..................................Chức danh:..............................           Tôi đã được cấp bằng, CCCM số:......................., ngày.......tháng.......năm.......

            Theo Quyết định số:............, ngày.....tháng.....năm....... của.....................

            Đề nghị cơ quan cho tôi được đổi:..................................... để hành nghề.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Xin gửi kèm theo đơn:

1. 05 ảnh màu 3x3cm theo kiểu CMND;

2. Bằng, CCCM cũ;

3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu;

4. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp.

5. Giấy xác nhận của cơ sở dạy  nghề

 

(2)., ngày.....tháng.....năm....

Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ và tên )

 

 

XÁC NHẬN

Thời gian nghiệp vụ theo chức danh (nếu có)

(của chủ phương tiện)

            Ông (bà):...............hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký:......................., thời gian nghiệp vụ theo chức danh:...............................

>> Xem thêm:  Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần phải mang theo giấy tờ gì ?

            Khả năng chuyên môn:...........................................................

            Thái độ, tinh thần làm việc:..............................................................

             Đề nghị cơ quan đổi:.............................cho ông (bà):........................

(3).., ngày.......tháng.......năm.....

                                                                                         (Ký, đóng dấu )*

Chú thích:

(1) Cơ sở dạy nghề; (2), (3) Địa danh; * Nếu chủ phương tiện là tổ chức.

 

 

 

>> Xem thêm:  Tự ý thay đổi màu sơn (kết cấu) của xe máy, mô tô bị xử phạt thế nào ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức xử phạt hành chính khi gây tai nạn giao thông theo luật ?