TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Số: …….............….         

............, ngày..........tháng ........năm .....

 

Kính gửi: ... (tên cơ quan thuế)...

 

...(Tên người nộp thuế)..., mã số thuế: ..., địa chỉ:... đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho ... (tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn NSNN theo hợp đồng số: ..., ngày ... tháng ... năm ..., trong đó:

- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.

- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.

1. ... (Tên đơn vị)...  đã thanh toán cho ... (tên người nộp thuế)... số tiền là: ...(số tiền)... đồng, trong đó:

- Số tiền được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.

- Số tiền được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.

2. Số tiền ... (tên đơn vị)... còn nợ ...(tên người nộp thuế)... là: ... đồng.

3. Thời hạn ... (tên đơn vị)...  phải thanh toán là ngày ... (1)

4. Thời hạn, số tiền thuế ...(tên người nộp thuế)... phải nộp NSNN như sau:

- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)(2)

- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền thuế phải nộp: … đồng, hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)

- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)

- …

5. ...(Tên người nộp thuế)... đề nghị ... (tên cơ quan thuế)... không tính tiền chậm nộp đối với số thuế thuộc:

- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán (3)

- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.

- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.

- ...

... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./.

Nơi nhận:                                      

- Như trên;

- Lưu: VT, ….

NGƯỜI NỘP THUẾ

           hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN

... (Tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước mở tài khoản tại …(tên kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản)…, số tài khoản: …, tên tài khoản: … xác nhận những thông tin …(tên người nộp thuế)… khai ở trên là đúng./.

............, ngày..........tháng ........năm .....

                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                  

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 

Hướng dẫn lập mẫu số 01/TCN:

Trường hợp 1:

(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 15/01.

(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.

(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán.

Trường hợp 2:

(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01.

(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.

(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán (từ ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).