CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

 

Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………………… 

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..

Số CMND:…………………Tại Công an:……………Cấp ngày:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………… 

>> Xem thêm:  Vay tín chấp - Những vấn đề pháp lý cần biết về quyền và nghĩa vụ các bên ?

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn………………xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày………………… cho đến nay.

Lý do:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn                        ……………, ngày……tháng……năm……..
                                                                                                                   Người làm đơn

     (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

>> Xem thêm:  Nợ tiền phạt ngân hàng home credit có bị khỏi kiện theo pháp luật không?