CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn........................................................................................................

Tôi tên.....................................................................................................................................................

Ngày sinh................................................................................................................................................

Số CMND....................................Do công an.............................................Cấp ngày.................................

Địa chỉ thường trú....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay.........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn......................................................................

>> Xem thêm:  Sống trên tàu, thuyền có được đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu không ?

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày.........................................................................cho đến nay.

Lý do.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn Ngày......tháng......năm........
Kính đơn

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục cần thiết khi nhập nhân khẩu theo quy định của pháp luật hiện nay ?