Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

                                                                                                      Hà Nội, ngày          tháng          năm 20

GIẤY ĐĂNG KÝ GIA NHẬP

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi:  BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên tôi là: .............................................................................................. Nam, nữ: ..................

Sinh ngày ............ tháng ............. năm .........................Nơi sinh:........................................

Nguyên quán: .....................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................................

Nơi cư trú hiện nay: .................................................................................................................

Tôi làm giấy đăng ký gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

Tôi đã tốt nghiệp cử nhân luật do Trường .................................................................... cấp năm ...................... và đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư số ............ngày............................

Nay tôi có nguyện vọng muốn trở thành luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vì vậy, tôi làm giấy đăng ký này đề nghị Ban Chủ nhiệm xem xét kết nạp tôi. Nếu được kết nạp vào Đoàn luật sư tôi xin hứa:

  • Chấp hành những quy định trong Điều lệ của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Điều

lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam;

  • Luôn có gắng rèn luyện tư cách, chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc đạo đức ứng xử

nghề nghiệp luật sư;

  • Chấp hành tốt nội quy, Quy chế của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Trên đây là toàn bộ nội dung giấy xin đăng ký gia nhập Đoàn luật sư của tôi. Hy vọng rằng yêu cầu của tôi là chính đáng và phù hợp với quy định của pháp luật, nhất định sẽ được Ban chủ nhiệm sớm xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

 

Người đăng ký gia nhập Đoàn luật sư

 

(ký và ghi rõ họ tên)