1. Quy định của pháp luật về chuyển sinh hoạt Đoàn

Các nguyên tắc chuyển đổi thành viên Đoàn thanh niên theo Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC như sau:

- Khi thay đổi địa chỉ cư trú, nơi làm việc hoặc trường học, thành viên Đoàn thanh niên phải chuyển đổi thành viên của mình sang Đoàn thanh niên tại địa phương mới.

- Các cơ quan Đoàn, Chi Đoàn, Chi đoàn cơ sở có trách nhiệm giúp đỡ thành viên trong việc chuyển đổi và hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho các thành viên. 

Khi muốn chuyển sinh hoạt đoàn, đoàn viên có thể đề nghị với ban chấp hành của chi đoàn hoặc chi đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt. Trách nhiệm của ban chấp hành là:

- Nhận xét đoàn viên trong Sổ đoàn viên và thu đoàn phí cho đến thời điểm chuyển sinh hoạt.

- Nếu đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở, thì ban chấp hành của chi đoàn cơ sở sẽ tiến hành thu đoàn phí và trực tiếp thủ tục chuyển sinh hoạt cho đoàn viên.

- Sau đó, ban chấp hành sẽ giới thiệu đoàn viên đến đoàn cơ sở mới để làm tiếp thủ tục chuyển sinh hoạt.

Các nhiệm vụ của đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở bao gồm:

- Nếu đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng đoàn cơ sở, ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ giới thiệu đoàn viên đến chi đoàn mới để tiếp tục thực hiện thủ tục.

- Nếu đoàn viên chuyển sinh hoạt sang một đoàn cơ sở khác, ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ giới thiệu đến ban chấp hành của đoàn cơ sở mới để đảm bảo thủ tục chuyển sinh hoạt được thực hiện.

- Khi tiếp nhận đoàn viên được giới thiệu từ nơi khác, ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ giới thiệu đoàn viên đến chi đoàn trực thuộc để tiếp tục hoạt động với Đoàn.

Một số trường hợp chuyển sinh hoạt đoàn khác theo điểm đ mục 3.3 Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC cụ thể như sau:

- Nếu đoàn viên là bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành hoặc là học sinh, sinh viên tốt nghiệp và đang chờ để chuyển sang lĩnh vực công tác, học tập hoặc lao động mới trong thời gian từ 3 tháng trở lên, thì phải chuyển sinh hoạt về cơ sở đoàn nơi đoàn viên cư trú.

- Để chuyển đổi hoạt động đoàn tạm thời, có thể áp dụng các điều sau:

+ Nếu đoàn viên phải đi học, lao động, hoặc thực tập tại nơi khác trong thời gian không quá 03 tháng, họ có thể chuyển hoạt động đoàn tạm thời đến chi đoàn hoặc cơ sở đoàn nơi học tập, lao động, hoặc cư trú mới.

+ Chi đoàn hoặc cơ sở đoàn sẽ phải tiếp nhận và giới thiệu đoàn viên, cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi hoạt động đoàn tạm thời.

+ Để thực hiện việc chuyển hoạt động đoàn tạm thời, đoàn viên có thể sử dụng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển đổi đoàn tạm thời theo mẫu do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định.

+ Trong thời gian hoạt động đoàn tạm thời, đoàn viên sẽ phải tuân thủ quy định bao gồm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, ngoại trừ quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn tại nơi họ đang hoạt động tạm thời.

Khi các đoàn viên chuyển đến các nơi chưa có tổ chức Đoàn, họ vẫn cần phải thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn theo quy định. Tại điểm đến mới, đoàn viên cần xuất trình hồ sơ và báo cáo với tổ chức Đảng để được đánh giá và giới thiệu cho ban chấp hành đoàn cơ sở tại nơi tiếp nhận. Nếu nơi đó không có tổ chức Đảng hoặc Đoàn, đoàn viên phải tham gia sinh hoạt Đoàn ở nơi cư trú.

Nếu hồ sơ đoàn viên bị thất lạc, đoàn viên cần có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, sau đó làm lại hồ sơ tại nơi đến. Nếu vẫn còn giữ thẻ đoàn viên hoặc các văn bản xác nhận đoàn viên khác, đoàn viên cũng cần làm lại sổ đoàn viên tại nơi chuyển đến, tuân thủ quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các trường hợp khác cần được bồi dưỡng và xét kết nạp đoàn viên theo quy định tại Điều 1 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Mẫu giấy giới thiệu là gì?

Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu thủ tục hành chính được phát hành bởi các công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan, nhằm giới thiệu nhân viên của mình đến các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khác hoặc làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục pháp lý của công ty, tổ chức hay doanh nghiệp đó.

Giấy giới thiệu là phương tiện để một cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức giới thiệu một người đến làm việc hoặc thực hiện công tác tại một nơi khác, đại diện cho chính mình. Trước khi người được giới thiệu bắt đầu làm việc, các đơn vị phải thống nhất về nhiệm vụ cần thực hiện. Mục đích của giấy giới thiệu là đảm bảo rằng người được giới thiệu có được các quyền lợi cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại nơi đó. Ngoài ra, giấy giới thiệu cũng giúp cho đơn vị tiếp nhận dễ dàng nhận ra và xác định người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

3. Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn mới nhất 

Theo Điều 21 của Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn cơ sở có các quyền sau đây: kết nạp đoàn viên mới, quản lý tình hình sinh hoạt của đoàn viên, tiếp nhận và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Khi một đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn đến cơ sở mới, họ cần đề nghị với Ban chấp hành chi đoàn tại nơi họ đang sinh hoạt hiện tại để được chuyển sinh hoạt sang cơ sở mới. Ban chấp hành chi đoàn hiện tại phải đánh giá và nhận xét về đoàn viên đó và thu đầy đủ phí đoàn. Đồng thời, họ cũng cần giới thiệu đoàn viên đó đến chi đoàn mới tại địa phương mà đoàn viên đang chuẩn bị chuyển đến.

Tóm lại, theo quy định của Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn cơ sở có thẩm quyền quản lý việc chuyển sinh hoạt đoàn và đảm bảo quyền lợi của đoàn viên trong quá trình chuyển đổi.

>>>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn mới nhất 

Để giới thiệu đoàn viên đến nơi sinh hoạt đoàn mới khi họ phải chuyển công tác hoặc địa điểm sinh hoạt đoàn vì những lý do nào đó, các cơ sở Đoàn đã lập ra mẫu giấy giới thiệu. Mẫu giấy này bao gồm thông tin của cá nhân đoàn viên, cơ sở đoàn giới thiệu và cơ sở đoàn mới mà đoàn viên được chuyển đến. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của đoàn viên trong quá trình chuyển đổi, còn có mẫu phiếu chuyển sinh hoạt đoàn. Phiếu này cũng cần cung cấp đầy đủ thông tin về cá nhân đoàn viên, cơ sở đoàn giới thiệu chuyển thành viên và cơ sở đoàn mới mà đoàn viên sẽ chuyển đến.

Như vậy, các cơ sở Đoàn đã lập ra mẫu giấy giới thiệu và phiếu chuyển sinh hoạt đoàn để giúp quản lý việc chuyển đổi của đoàn viên một cách thuận tiện và đảm bảo quyền lợi của họ.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG THUNG HỌC PHỔ THÔNG ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Kính gửi:

- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường:Trung học phổ thông ABC

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung học Phổ thông ABC

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí:Nguyễn Văn C

 Sinh ngày 18 tháng 03 năm 2005 về cơ sở mới.

Đồng chí: Nguyễn Văn C đã đóng đoàn phí đến tháng ... năm 20....

 Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung học phổ thông ABC rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: Trung học phổ thông XYZ tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí: Nguyễn Văn C sinh hoạt tại Đoàn cơ sở.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20....

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!