Đơn vị vận tải:……………..

Ngày… tháng … năm 201….

KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN

TRƯỚC KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Họ và tên lái xe: ……………………… đã thực hiện việc kiểm tra ATKT của xe mang biển kiểm soát: …………

TT

Ngày kiểm tra
Nội dung kiểm tra

1

2

3

4

5

6

7

…..

…..

28

29

30

31

Ghi chú

1

Nước làm mát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dầu động cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bình điện (Ắc quy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Các dây cu roa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Độ chặt của bu lông các bánh xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tình trạng và áp suất của lốp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thiết bị GSHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Gạt nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Còi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Các loại đèn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hệ thống lái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hệ thống phanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lái xe ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ tiếp nhận kết quả KT ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn:  - Đạt yêu cầu kỹ thuật đánh dấu: O

  - Không đạt yêu cầu, nhưng có thể sửa chữa khắc phục ngay đánh dấu: Δ

  - Không đạt yêu cầu, phải dừng xe để sửa chữa, đánh dấu: X