HỘI ĐỒNG NIÊN KHÓA 19... – 19....
TRƯỜNG.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===========

 

GIẤY MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn:....................................................................................................................................

Hội lớp..........niên khóa.......trân trọng kính mời gia đình bạn tới dự buổi họp mặt đầu xuân...........

Thời gian:...........................................................................................................................................

Địa điểm:............................................................................................................................................

Kinh phí tổ chức:...............................................................................................................................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:............................................

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

............., ngày.......tháng.......năm.......

T/M ban Tổ chức
Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)