Đơn vị:..................

Mẫu số 04 – TT

Bộ phận:...............

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

                                 Ngày .....tháng .....năm .......          Số:................

                                                                                        Nợ:...............

                                                                                         Có:...............

            - Họ và tên người thanh toán:.................................................................................

             - Bộ phận (hoặc địa chỉ):........................................................................................          

             - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng

 

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...............................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - ...

...............................

II . Số tiền đã chi

...............................

1. Chứng từ số ...........ngày...........

...............................

2. ...

...............................

III . Chênh lệch

...............................

1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II )

...............................

2. Chi quá số tạm ứng ( II - I )

...............................

 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Kế toán thanh toán

Người đề nghị

thanh toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)