CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

 
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Số:   


-Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

-Căn cứ Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999; Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;

-Căn cứ Thông tư số 07/2003/TT-NHNN ngày 19/5/2003 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP; Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;

Hôm nay, ngày          tháng      năm    tại NHNo & PTNT tỉnh Bình Thuận, chúng tôi gồm:

Bên nhận bảo lãnh (Bên A): Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 02-04- Trưng Trắc – TP.Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Người đại diện là ông:                                              Chức vụ:

Bên bảo lãnh (Bên B):

Tên ngươì bảo lãnh bà:             , năm sinh
Điạ chỉ:

            Người đại diện:  

CMND số              , cấp ngày                 , tại Công an

Bên được bảo lãnh (Bên C):

Tên:
Điạ chỉ:  .

            Người đại diện:  

CMND số:    , Ngày cấp:     , Nơi cấp: công an     ; chức vụ: người vay.
 Các bên thống nhất về việc Bên B bảo lãnh bằng tài sản để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Bên C với Bên A theo hợp đồng tín dụng sau:

Hợp đồng tín dụng số:                ,  ngày     tháng     năm  

với nội dung thỏa thuận dưới đây:

Điều 1: Phạm vi bảo đảm:

-Số tiền:    VNĐ;

(Bằng chữ:   đồng)

-Các khoản lãi vay, lãi quá hạn, phí (nếu có): theo thực tế phát sinh.

Điều 2: Bên B cam kết dùng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình dưới đây để bảo lãnh cho Bên C vay vốn NHNo (Bên A):

2.1.Quyền sử dụng đất:

-Diện tích:      m2 ( Bằng chữ:   mét vuông.)

-Loại đất:  ;                                     

-Thửa đất số:  ;     

-Tờ bản đồ số:   ;      

-Thời hạn sử dụng đất còn lại:  .

-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số                               số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:                   do                            cấp ngày  .

2.2.Tài sản gắn liền với đất:

-Loại tài sản:  ;

-Điạ chỉ  của tài sản:  ;

-Đặc điểm kỹ thuật:  .

2.3.Tổng giá trị của tài sản bảo lãnh do các bên thỏa thuận:    đồng.

(Bằng chữ:     triệu đồng)

-Giá trị quyền sử dụng đất:       đồng

(Bằng chữ:       đồng)

-Giá trị tài sản gắn liền với đất:   đồng

(Bằng chữ:   đồng)

2.4 Bên B cam kết quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được dùng để thế chấp, bảo lãnh không có tranh chấp.

Điều 3: Thoả thuận về giữ tài sản, giấy tờ của tài sản bảo lãnh:

 
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

1.Quyền của bên A:

a)Yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ thay cho khách hàng vay theo cam kết, nếu đến hạn bên vay (Bên C) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ;

b)Giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sở hưũ tài sản;

c)Yêu cầu bên bảo lãnh cung cấp thông tin về tài sản;

d)Khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản;

e)Yêu cầu bên bảo lãnh hoặc bên thứ 3 phải ngừng sử dụng tài sản hoặc bổ sung tài sản, hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác nếu tài sản bị mất, hư hỏng;

f)Xử lý tài sản để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật và của NHNo&PTNT Việt Nam.

2.Nghĩa vụ của Bên A:

a)Bảo quản an toàn giấy tờ về tài sản do bên A giữ;

b)Không được trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh và dùng tài sản để đảm bảo thực hiện nghiã vụ khác trong trường hợp bên A giữ tài sản.

c)Không được khai thác khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản nếu không được bên B đồng ý

d)Bồi thường thiệt hại nếu giấy tờ liên quan đến tài sản bị hư hỏng, mất;

e)Trả lại giấy tờ liên quan đến tài sản khi bên vay (Bên C) hoặc bên bảo lãnh (bên B) đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

 Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

1.Quyền của Bên B:

a)Khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản do bên B giữ;

b)Yêu cầu Bên A ngừng sử dụng, khai thác tài sản trong trường hợp bên A giữ tài sản nếu việc sử dụng, khai thác đó làm giảm giá trị, mất giá trị cuả tài sản;

c)Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại nếu tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản  do bên A giữ bị mất, hư hỏng;

d)Nhận lại giấy tờ liên quan đến tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

2.Nghĩa vụ Bên B:

a)Cung cấp các thông tin về tài sản;

b)Giao bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho Bên A giữ;

c)Thực hiện chứng nhận, chứng thực trên hợp đồng bảo đảm theo quy định của pháp luật;

d)Thanh toán các khoản phí cho Bên A (nếu có);

e)Không được trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh đối với tài sản;

f)Không được bán, sử dụng, khai thác tài sản nếu không được sự chấp thuận của Bên A;

g)Phải bồi thường thiệt hại nếu tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản được giao giữ bị mất, hư hỏng

i)Bổ sung, thay thế biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của Bên A.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên C:

-Được nhận đủ tiền vay theo Hợp đồng tín dụng;

-Thực hiện các nghiã vụ do các bên thoả thuận.

Điều 7: Các trường hợp xử lý tài sản bảo lãnh:

1.Sau thời hạn 60 ngày kể từ khi đến hạn trả nợ, mà tài sản bảo đảm tiền vay chưa được xử lý theo thoả thuận;

2.Khách hàng vay phải thực hiện trả nợ trước hạn theo quy định của pháp luật, NHNo&PTNT Việt Nam, nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ;

3.Khách hàng vay là tổ chức kinh tế bị giải thể trước khi đến hạn trả nợ, thì nghĩa vụ trả nợ tuy chưa đến hạn cũng được coi là đến hạn, nếu khách hàng vay không trả nợ và không xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để trả nợ thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản để thu hồi nợ.

4.Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay trong trường hợp khách hàng vay, bên bảo lãnh là doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sát nhập chuyển đổi, cổ phần hoá theo quy định tại khoản 3 điều 13 cuả Nghị định số 178/1999/NĐ-CP.

Điều 8: Phương thức xử lý tài sản bảo lãnh:

Hai bên thoả thuận việc xử lý TSBL theo phương thức sau (được quy định tại điều 33, điều 34 Nghị định 178/1999/NĐ-CP):

Ngân hàng No & PTNT Bình Thuận được toàn quyền phát mãi tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ gốc và lãi thay cho bên được bảo lãnh nếu bên được bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.

Điều 9: Điều khoản bổ sung, điều chỉnh:

Điều 10: Các khoản thỏa thuận khác


Bên thế chấp có trách nhiệm tiến hành đăng ký bảo lãnh và xoá đăng ký bảo lãnh tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan khác (nếu có).

Điều 11: Cam kết chung:

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Nếu có tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng. Nếu không thương lượng được, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện trước pháp luật.

Mọi sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng này phải được sự thỏa thuận của hai bên.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày   tháng   năm   cho đến khi Bên C hoàn thành nghiã vụ trả nợ, bên B hoàn thành nghiã vụ bảo lãnh, tài sản làm đảm bảo tiền vay đã được xử lý để thu hồi nợ hoặc các bên thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
 

         BÊN BẢO LÃNH                              BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH                  BÊN NHẬN BẢO LÃNH

    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, cá               (Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu )             (Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu)

 trường hợp bên bảolãnh có người đồng

sở hữu thì phải có chữ ký của người đại

         diện và người đồng sở hữu)

 

 

 
 

CHỨNG NHẬN CUẢ CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC HOẶC CHỨNG THỰC CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN:

 

 
 

-----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;