1. Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là gì?

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là một loại của hợp đồng xây dựng. Theo đó, hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng là sự thỏa thuận giữa bên chủ đầu tư và bên tư vấn giám sát về việc cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng. Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng chỉ được lập ra khi có sự thống nhất, đồng ý giữa các bên.

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là hợp đồng quy định quyền, nghĩa vụ cơ bản và mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng quá trình tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nằm trong nhóm hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cần có các điều kiện chung cơ bản sau thì mới có hiệu lực pháp lý:

- Các bên tham gia ký kết có đủ điều kiện theo quy định. Nếu là người tham gia ký kết thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

- Đáp ứng các nguyên tắc ký kết hợp đồng quy định như phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; 

- Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là cơ sở:

- Là cơ sở pháp lý mà bên tham gia ký kết hợp đồng và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện.

- Hợp đồng sẽ là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp chưa được các bên thỏa thuận trong hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan.

- Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác phải căn cứ vào nội dung hợp đồng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.

- Hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng còn giúp cho bên chủ đầu tư tạo niềm tin cho hai bên khi tham gia ký kết hợp đồng.

Nội dung chính trong hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

- Phần thông tin của các chủ thể tham gia hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

- Mô tả phạm vi công việc.

- Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

- Bảo hiểm.

- Điều khoản vi phạm hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

- Cuối cùng là phần quyết toán hợp đồng.

>> Tham khảo: Tư vấn giám sát là gì? Làm tư vấn giám sát xây dựng cần những gì?

 

2. Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

 

HỢP ĐỒNG

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2023 tại số 100 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

Bên A: Chủ đầu tư (viết tắt là CĐT).

Tên giao dich: Công ty cổ phần xây dựng HTN

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Hà Ngọc T   Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Địa chỉ: số 100 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tài khoản: 1244xxxx

Mã số thuế : 81926xxxx

Điện thoại: 0127216xxx         Fax : 0172862xx

Email : htn.corp.@gmail.com 

Bên B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (viết tắt là TVGS).

Tên giao dịch: Công ty TNHH tư vấn MK

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Nguyễn Văn X          Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: số 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tài khoản: 12434xxx

Mã số thuế : 2355xxxx

Điện thoại:  01272xxxx                  Fax : 012712xxxx

Email : tuvanmk@gmail.com

Các Bên trên đây thống nhất thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chủ đầu tư đồng ý thuê và Công ty tư vấn giám sát đồng ý nhận thực hiện các công việc giám sát thi công xây dựng bán thời gian cho công trình nhà ở số 1000đường X phường Y, Quận Z, TP. Hà Nội như sau:

- Kiểm tra lại bản vẽ thiết kế thi công xem xét sự phù hợp kết cấu, kiến trúc.

- Giám sát và kiểm tra nhà thầu thực hiện đúng những điều đã cam kết với chủ nhà đã ký trong hợp đồng.

- Giám sát và kiểm tra nhà thầu thi công đúng theo bản vẽ thiết kế đã được duyệt. Nếu có phát sinh bổ sung so với thiết kế sẽ cùng chủ nhà giải quyết và đưa ra phương án tốt nhất.

- Kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật chuyên môn trong xây dựng.

- Kiểm tra và nhắc nhở nhà thầu thực hiện đúng tiến độ thi công, vấn đề an toàn lao động trên công trình, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. - Giúp chủ nhà mua vật tư phần hoàn thiện và tiết kiệm tài chính cho chủ nhà.

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá hợp đồng: 100.000.000 đồng Giá này không bao gồm chi phí phát sinh và giá này không thay đổi trong suốt quá trình thi công.

ĐIỀU 3. Phương thức thanh toán: (trong thời gian 12 tháng)

-Đợt 1: Bên A thanh toán cho bên B tương ứng số tiền là: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng) ngay sau khi ký hợp đồng.

- Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B tương ứng số tiền là: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng) vào thời điểm kết thúc hợp đồng.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Đảm bảo đủ điều kiện cho bên B làm việc

- Thanh toán cho Bên B theo quy định của Hợp đồng.

- Nếu hủy hợp đồng bên A phải bồi thường 01 tháng lương cho tư vấn giám sát.

- Thời gian phát sinh khi tiến độ kéo dài sẽ được tính theo đơn giá của hợp đồng này.

Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Đảm bảo rằng tất cả các công việc được thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với Hồ sơ thiết kế và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư.

- Đảm bảo giám sát thi công xây dựng công trình nhằm hoàn thành đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn.

- Phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về mọi hoạt động do mình thực hiện.

- Phải có trách nhiệm bảo mật các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án.

ĐIỀU 5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

tổng thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2023.

ĐIỀU 6. BẢO HIỂM

Để tránh những rủi ro về trách nhiệm nghề nghiệp, Bên B phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG.

- Nếu do lỗi của của Bên B làm chậm tiến độ thì bị phạt 19% giá trị hợp đồng vi phạm.

- Nếu đối với lỗi của Bên A nếu không cung cấp kịp thời những tài liệu và thanh toán theo yêu cầu của tiến độ đã được xác định thì cũng sẽ bị phạt theo hình thức trên.

ĐIỀU 8. QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

- Quyết toán hợp đồng Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được Biên bản xác nhận của Chủ đầu tư rằng Bên B đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng.

- Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư Sau khi quyết toán hợp đồng đã được ký bởi các bên, Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Bên B về bất cứ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này. Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt. Chủ đầu tư sẽ giữ 01 bản tiếng Việt. TVGS sẽ giữ 01 bản tiếng Việt .Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện Bên A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Đại diện Bên B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết cùng nội dung tại địa chỉ sau: Mẫu báo cáo công tác tuần công tác tư vấn giám sát mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!