1. Quy chế bầu cử trong Đảng

Mục đích thành lập tổ giúp việc kiểm phiếu khi bầu cử Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến nlà những thành viên của đoàn thư ký. Trường hợp cần thiết đoàn chủ tịch có thể lựa chọn một số đại biểu chính thức (trong đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức (trong đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử, được đề cử tham gia tổ giúp việc kiểm phiếu (Mục 7 Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2020)

Về quyền bầu cử được quy định cụ thể (Điều 15 Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 - Điều 15, Điều 18, Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 - Mục 22 Quy định 24/QĐ/TW năm 2021)

- Chỉ đại biểu chính thức của đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viê mới có quyền bầu cấp ủy cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên

- Ở đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử

- Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên; mỗi chi bộ ít nhất có 3 đảng viên chính thức. Chi bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng nếu cần thì bầu tổ phó; tổ đảng hoạt động dưới dự chỉ đạo của chi ủy

- Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ tỏng số chi ủy viên

- Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá bảy chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư

- Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bọ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên  (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ

- Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên

- Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của tổ chức cơ sở đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập năm năm một lần, có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm.

 

2. Trường hợp Đảng viên vi phạm quy định về bầu cử thì xử lý như thế nào ?

Tổ chức Đảng nếu vi phạm quy định về bầu cử trong Đảng sẽ bị xử lý theo quy định cụ thể (Điều 12 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

- Vi phạm một trong các trường hợp gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

+ Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử, đề cử hoặc thẩm định hồ sơ lý lịch người ứng cử dẫn đến vi phạm trong quá trình bầu cử

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục bầu cử dẫn đến sai sót, vi phạm hoặc gian lận trong bầu cử

+ Buông lỏng lãnh đọa, chỉ đạo, tổ chức công tác bảo vệ bầu cử theo quy định, để xảy ra hành vi gây rối hoặc ngăn cản, phá hoại làm mất an ninh, trật tự nơi bầu cử

+ Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thẩm định, xét duyệt nhân sự, dẫn đế giới thiệu, đề cử người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Vi phạm lần đầu những trường hợp tại điều trên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

+ Có chủ trương vận động người tự ứng cử, nhận đề cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trái quy định

+ Buông lỏng lãnh đạo dẫn đến việc lợi dụng vận động hoặc chi phối tập thể giới thiệu, bầu người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

+ Buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bầu cử

+ Biết có thành viên trong cấp ủy, tổ chức đảng có hành vi mia chuộc, xúi giục, cưỡng ép người khác hoặc vận động bầu cử trái quy định hoặc trái sự lãnh đạo của cấp ủy nhưng không ngăn chặn, cử lý kịp thời.

- Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành động chống lại chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Đảng viên vi phạm quy định về bầu cử được xử lý cụ thể (Điều 27 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

- Đảng viên vi pham một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

+ Được phân công nhiệm vụ tổ chức, thực hiện bầu cử nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, xem xét hồ sơ ứng cử

+ Thực hiện không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục về bầu cử

+ Không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi làm mất an ninh trật tự nơi bầu cử

- Trường hợp đã bị kỷ luật mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ

+ Lợi dùng chức cụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn can thiệp, tác động, gây áp lực đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

+ Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép

+ Có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt nhân sự nhưng đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

+ Không trung thực trong kiểm phiếu, công bố kết uqar bầu cử, có hành vi gian dối trong thực hiện các quy định về bầu cử

+ Mua chuộc, xúi giục, cưỡng ép hoặc vận động bầu cử trái quy dịnh

+ Không trung thực trong việc kê khai, nhận xét, xác nhận hoặc thẩm định hồ sơ, lý lịch, tài sản, thu nhập của người ứng cử theo quy định bầu cử

+ Không chấp hành giới thiệu của tổ chức đảng để ứng cử, đề cử vào các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

- Trường hợp vi phạm các quy định trên gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ

+ Tổ chức thực hiện việc giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu cử hoặc làm sai lệch kết quả bầu cử, đe dọa, cản trở người khác thực hiện quyền ứng cử, đề cử, bầu cử

+ Có hành vi, việc làm phá hoại bầu cử

+ Tổ chức lực lượng, có tính chất phe nhóm, dòng họ để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử trái quy định vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội

 

3. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ, bầu bí thư chi bộ mới nhất (tải về)

ĐẠI HỘI CHI BỘ A

NHIỆM KỲ 2022 - 2025

*

(Dấu của Đảng ủy cơ sở)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

T, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 

PHIẾU BẦU CỬ

Chi ủy Chi bộ khóa X nhiệm kỳ 2022 - 2025

(Xếp theo vần A, B, C)

(Phiếu bầu bí thư, phó bí thư có mẫu tương tự)

------------

1. PHIẾU BẦU CỬ CÓ SỔ DƯ

1 - Đồng chí: Nguyễn Văn A

2 - Đồng chí: Nguyễn Văn B

3 - Đồng chí: Nguyễn Văn C

4 - Đồng chí: Nguyễn Văn D

5 - Đồng chí: Phạm Thị A

6 - Đồng chí: Phạm Thị B

7 - Đồng chí: Phạm Thị C

(Nếu không bầu cho ai thì gạch chính giữa cả họ và tên)

2. PHIẾU Bầu KHÔNG CÓ SỔ DƯ (bầu trong 3 lấy 3, hoặc 5 lấy 5)

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1 Nguyễn Văn A    
2 Nguyễn Văn B    
3 Nguyễn Văn C    

(Nếu bầu cho người nào thì đánh dấu X vào ô đồng ý, không bầu cho ai thì đánh dấu X vào ô không đồng ý tương ứng)

(Các chi bộ căn cứ vào số lượng nhân sự, in danh sách trực tiếp vào phiếu bầu, không nên viết tay)

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin về chủ đề mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ, bầu bí thư chi bộ mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Quy định về việc bầu và nhiệm vụ chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7, gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.