Bộ phận:…………….
Số:……………………

Mẫu số: C02-TS

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

- Bộ phận đề nghị:……………………………………………………………

- Bộ phận điều chỉnh:…………………………………………………………

- Nội dung đề nghị điều chỉnh:

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

- Hồ sơ gửi kèm:

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

 


Lãnh đạo duyệt

……., ngày…tháng…năm…….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)