BAN QUẢN LÝ ...............................              

....................................................                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

 

PHIẾU HẸN

 

Ngày ...... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Ban quản lý đã nhận hồ sơ yêu cầu xác nhận do  ông /bà: ............................................................................ nộp.

Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………......Số điện thoại: …………..……………...........

Về việc:…………………...............…………………....…............................................………...........

Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Ban quản lý............................................

.......................................................................................................................................................

vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả xác nhận.

                                            NG­­ƯỜI GHI PHIẾU HẸN

                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Giám đốc dự án có quyền và trách nhiệm gì ?

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Có thể ủy quyền cho người khác xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hộ không ?