MQĐ 08

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom- Happiness
---------------

Số: ....../QĐ-KPHQ
No.: ........./QD-KPHQ

……2, ngày ... tháng ... năm….
…….,date…..month….year

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng3
On application of remedial measures of administrative violations in the field of civil aviations

Căn cứ Điều 28 và Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2013;
Pursuant to Article 28 and Article 65 of the Law on the Handling of Administrative Violations dated June 20th 2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do ...lập hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm tại……;
Basded on the Minutes on administrative violation made at……. on ……..at...;

Để khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra;
To compensate the consequences caused by the administrative violation;

Tôi:………………….. Chức vụ: …………………………Đơn vị: …………………………………
I am:  …………………Position:  …………………………Organization: ………………………….

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:

Điều 1.

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Ông (Bà)/Tổ chức:...
Mr/Mrs/Organization...

Ngày ... tháng ... năm sinh ………………Quốc tịch: ...
Date of birth...Nationality

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..
Occupation/Business filed...

Địa chỉ/Address...

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..
ID card No/Decision on organization establishment or Business Registration No: ...

Cấp ngày: ...Nơi cấp: ...
Date of issue:……… Place of issue: …….

Phải thực hiện khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:4....
Must to take remedial measures related to the following administrative violation: ...

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ....
Circumstances relating to the settlement of violation: ...

Lý do không ra quyết định xử phạt:5...
Reason for not having issued the sanctioning descision: ...

Biện pháp để khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm:6...
Measures to compensate the consequences include:

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm hành chính vì mang gậy 3 khúc trong người bị phạt bao nhiêu tiền ?

Thời hạn thực hiện7..., kể từ ngày nhận được Quyết định này.
Time limits for the application of the measures shall be ...day(s) from the date of receipt of this decision.

Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do: ...chi trả.
Expenses for the application of the measures shall be covered by...

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ...., vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.
The violator/violating organization shall reimburse all expenses (if any) with an amount of ... as such expenses have been paid by the competent authority in accordance with paragraph 5 Article 85 of the Law on Handling administrative violation.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ........
Article 2. Decision shall be take effect from ...

Điều 3. Quyết định này được giao cho:
Article 3. Decision shall be sent to

1. Ông (Bà)/Tổ chức …………………………..để thi hành.
Mr/Mrs/Organization ...for the implementation

Ông (bà)/tổ chức có tên trên phải chấp hành Quyết định này. Nếu quá thời hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Mr/Mrs/Organization shall have the responsibility to strictly execute this Decision. Beyond the specified period as provided for in Article 1 and if Mr/Mrs/Organization intentionally has not executed this Decision, Mr/Mrs/Organization shall be subject to the execution enforcement.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Mr/Mrs/Organization ... reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law.

2.8 ………………………………..để tổ chức thực hiện Quyết định này.
………………….. for the implementation./.

 

>> Xem thêm:  Hàng triệu thuê bao điện thoại di động phải bổ sung ảnh chụp chân dung chính chủ nếu không muốn bị dừng dịch vụ hoặc bị phạt ?

 

Nơi nhận: (Copied to):
- Như Điều 3(As mentioned in Article 3);
- Lưu Hồ sơ (Filing)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Person issuing the Decision)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title and stamp)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization 's name according to Circular01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents;

3 Quyết định này được áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính / This decision is to be used if the decision of sanctioning of administrative violation is not issued.

4 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng / Summarize act of violation; sub-paragraph, paragraph, article of decree on sanction of administrative violation in the filed of civil aviation.

5 Ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt / Reason not issuing sanction decision.

6 Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả và thời hạn thi hành của từng biện pháp / Specify remedial measure and time limits.

7 Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả và thời hạn thi hành của từng biện pháp / Specify remedial measure and time limits.

8 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan/ Name, Position, Organization of the person who implement the Decision; Organization related.

>> Xem thêm:  Hành vi gây ô nhiễm môi trường bị xử phạt như thế nào?