Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH ……….
------------

Số: …../20…../QĐ-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 20…..

                                                           

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH ……………………………………….

(V/v:Bán Ô tô của công ty…….…..)

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn bản cập nhật mới nhất năm 2020 ? Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
  • Căn cứ vào Điều lệ công ty TNHH ……………………………………

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bán thanh lý tài sản của công ty bao bao gồm:

 + Một (01) Ô tô hãng:………………….……………..đời xe:…………………………..…….

Biển số xe:……………………………………………………………………………….………

Các giấy tờ khác kèm theo:……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Giá bán:……………………000 đồng (bằng chữ:………………………………………………)

Thời điểm chuyển nhượng: Kể từ ngày hai bên xác lập hợp đồng mua bán ô tô tại văn phòng công chứng.

 

Điều 2: Điều khoản thi hành

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng

- Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ công ty;

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

      Nơi nhận:

  • ……………………….
  • Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

 

 

 

…………………………………….

 

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn về các hình thức tư vấn pháp luật tại công ty Luật Minh Khuê ?