Luat Minh Khue

chủ sở hữu công ty

chủ sở hữu công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chủ sở hữu công ty

Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên ?

Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên ?
1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.