Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được Luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp luật doanh nghiệp trực tiếp.

 

1. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện như sau:

“Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).”

Lưu ý: Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục II-22, được ban hành kèm theo Thông tư số : 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư  và các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trình tự thực hiện nộp hồ sơ như sau:

1. Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 

2. Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Mỗi một loại hình doanh nghiệp thì cần sử dụng một biểu mẫu khác nhau để chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trực thuộc công ty của mình. Luật Minh Khuê giới thiệu một số mẫu chính sau sau:

 

2.1 Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động VPĐD của công ty TNHH 2 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:……………/QĐ     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc

---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm……

                               

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện )

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày ../.../20....

- Căn cứ Nghị định .../20..../NĐ-CP ngày .../.../20... của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện  .................................. 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ……… ngày cấp …… nơi cấp ……….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

 .................................................................................................................. 

Điều 3: Doanh nghiệp …………… tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện  theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                    

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Người lao động

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

                   

2.2 Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động VPĐD của công ty TNHH 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP    

Số: ………/QĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc

---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm ……..

   

CHỦ SỞ HỮU

(hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 

- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ........................................................... 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động …… ngày cấp …… nơi cấp ……….

- Địa chỉ:………………………………………………………………………………… 

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

 .............................................................................................................................. 

Điều 3: Doanh nghiệp …………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                        

- Các chủ nợ

- Người lao động

- Cơ quan Thuế

- Lưu

CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY

hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Đối với các loại hình các công ty cổ phần hoặc các công ty khác mà có văn phòng đại diện thì vẫn có thể sử dụng mẫu trên thay đổi thông tin người ra quyết định là phù hợp.