Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH ….

Số: …./20…/TB-DAUVIET

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   

                                     Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20…

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

Tên doanh: CÔNG TY TNHH ………………………………..………….............….…..

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông ………………..………..............………

Chức danh: giám đốc

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………...............…….

Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện sau:

1. Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH …………..…

Mã số văn phòng đại diện/ mã số thuế văn phòng đại diện: ……………………..…. - 001

 

2. Địa chỉ  văn phòng đại diện:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số….. lô ….. tổ ……, phường …….., quận Cầu Giấy, Hà Nội

Xã/Phường/Thị trấn: Phường …………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại