>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 0986.386.648

               TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP

--------------------------------

             Số:           /QĐ- BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

………, ngày ...  tháng ...  năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép tổ chức cuộc thi Người đẹp….

-----------------------

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH      

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố);

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

 Căn cứ Công văn số …/UBND, ngày … tháng … năm 20… của Uỷ ban nhân dân thành phố …………..; (nếu có)

Xét Đơn đề nghị ngày … tháng … năm 20… của… (Tên tổ chức đề nghị cấp phép) về việc đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi “......” và Đề án tổ chức cuộc thi;

Theo đề nghị của ….,

QUYẾT ĐỊNH:

 

>> Xem thêm:  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02)

Điều 1. Cho phép … (Tên tổ chức đề nghị cấp phép) tổ chức cuộc thi “ ………”.

- Thời gian: Từ ngày … đến ngày … tháng … năm 20…

- Địa điểm:

+ Thi sơ tuyển và bán kết tại………...

+ Thi chung kết tại ……..

Điều 2. (Tên tổ chức đề nghị cấp phép) có trách nhiệm:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi bán kết, Đơn vị tổ chức gửi văn bản báo cáo kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng chung kết về ……….(tên cơ quan cấp phép).

- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm chung kết, ……….(tên tổ chức được cấp phép) báo cáo cơ quan cấp phép kịch bản đêm chung kết cuộc thi.

- Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013; Đề án cuộc thi và các quy định của pháp luật có liên quan. Mọi thay đổi trong Đề án tổ chức cuộc thi phải báo cáo và được sự chấp thuận của…….(cơ quan cấp phép).

Điều 3. Chánh Văn phòng, …….. tên cơ quan đề nghị cấp phép, và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…. (tên địa phương nơi tổ chức), ..…. (Tên tổ chức đề nghị cấp phép) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mẫu số 3)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT, ……..(1), ....                                                          

BỘ TRƯỞNG

  (Chữ Ký, dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bán ô tô của chủ sở hữu công ty