Mẫu quyết định số 06

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-CC

...2, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 86, Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ..................................................... ký;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ..../............ ngày ... tháng ... năm .............. (nếu có),

Tôi: ........................................ Chức vụ: ......................... Đơn vị........................................

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Điều 1. Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ............. đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:................................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:......................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..........................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...........................................

Cấp ngày: .................................... Nơi cấp:........................................................................

Lý do áp dụng:....................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Biện pháp cưỡng chế gồm:3................................................................................................

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm hành chính vì mang gậy 3 khúc trong người bị phạt bao nhiêu tiền ?

...........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện:4a ....................................................., kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Địa điểm thực hiện:4b............................................................................................................. ;

Cơ quan, tổ chức phối hợp:...................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ..........

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức5...................................... để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Giao 6 ................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Hàng triệu thuê bao điện thoại di động phải bổ sung ảnh chụp chân dung chính chủ nếu không muốn bị dừng dịch vụ hoặc bị phạt ?

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh để thực hiện cung cấp thông tin cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ biện pháp cưỡng chế được áp dụng.

4a Ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế.

4b Ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế.

5 Ghi rõ tên của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

6 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan phối hợp cưỡng chế, cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

  

>> Xem thêm:  Năm 2020, hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào ?

>> Xem thêm:  Không nhận giấy khám NVQS cho con có vi phạm pháp luật không?