1. Mẫu Quyết định hủy quyết định về thi hành án dân sự mới nhất 

>> Tải ngay: Mẫu Quyết định hủy quyết định về thi hành án dân sự mới nhất

BTL QK/2023/QĐ-PTHA

PHÒNG THI HÀNH ÁN

Số: 1234/QĐ-PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định về thi hành án

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự, Điều 56;

Căn cứ Bản án số 5678/2022/PT-TANDTP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc tuyên án buộc tội đối với ông Nguyễn Văn A;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 9876/QĐ-THA ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Trưởng phòng Thi hành án Hà Nội;

Xét thấy Quyết định số 5432/QĐ-CHVPTHA ngày 5 tháng 8 năm 2023 của Chấp hành viên phòng Thi hành án Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hủy một phần (toàn bộ) Quyết định số 5432/QĐ-CHVPTHA ngày 5 tháng 8 năm 2023 của Chấp hành viên phòng Thi hành án Hà Nội.

Nội dung hủy: Hủy bỏ mục 2 của Quyết định số 5432/QĐ-CHVPTHA, trong đó quy định về việc tạm ngừng thực hiện án phạt tù đối với ông Nguyễn Văn A trong vòng 2 tháng kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2023.

Điều 2: Chấp hành viên phòng Thi hành án Hà Nội, ông Trần Văn B, người phải thi hành án, ông Nguyễn Văn A, người được thi hành án, và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;

- Viện Kiểm sát quận/huyện.….

- Lưu: Văn thư, Hồ sơ, Thư viện phòng Thi hành án.

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN

 

2. Khi nào thu hồi quyết định về thi hành án dân sự? 

Theo khoản 1 Điều 7 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án có thể ra quyết định thu hồi quyết định về thi hành án trong các trường hợp sau đây:

- Quyết định về thi hành án được ban hành không đúng thẩm quyền: Khi một quyết định về thi hành án được ban hành bởi một cá nhân hoặc tổ chức mà không có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật, thì người có thẩm quyền có quyền thu hồi quyết định này để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng của quá trình thi hành án.

- Quyết định về thi hành án có sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc: Trong trường hợp một quyết định về thi hành án có sai sót hoặc lỗi kỹ thuật khiến cho nội dung của quyết định này bị thay đổi, thì người có thẩm quyền cũng có quyền thu hồi quyết định này để sửa chữa và đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của nó.

- Căn cứ ra quyết định về thi hành án không còn: Trường hợp khi một quyết định về thi hành án được ban hành dựa trên một căn cứ mà sau đó không còn hiệu lực hoặc không còn tồn tại, thì người có thẩm quyền có thể thu hồi quyết định này để đảm bảo rằng quyết định vẫn phù hợp với tình hình thực tế.

- Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định tổ chức hoặc cá nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án hoặc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Luật này. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định thi hành án đối với cá nhân hoặc tổ chức mới tương ứng với quyền và nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao và cũng ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án trước đây. Đối với các quyết định, thông báo khác về thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự sẽ xử lý tùy theo từng trường hợp cụ thể, bao gồm giữ nguyên, thu hồi hoặc ra các quyết định, thông báo khác phù hợp theo quy định.

Các quy định và quy trình để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ra quyết định về thi hành án và thu hồi các quyết định sai sót hoặc không còn hiệu lực. Các trường hợp cụ thể và quy trình liên quan đến việc thu hồi quyết định về thi hành án đều phải tuân theo các quy định để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho tất cả các bên liên quan.

 

3. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thi hành án dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) quy định về thẩm quyền ra quyết định thi hành án dân sự như sau:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp khác. Trong trường hợp này, thời hạn để thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án. Điều này đảm bảo rằng khi có yêu cầu từ bất kỳ bên nào trong vụ án, cơ quan thi hành án phải tiến hành xem xét và thực hiện quyết định thi hành án trong một thời gian cố định và hợp lý.

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau:

+ Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án: Trong trường hợp án áp dụng các biện pháp như đối tượng bị phạt tiền, truy thu tiền, hoặc tịch thu tài sản thu lợi bất chính, thủ trưởng cơ quan thi hành án phải chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên thực hiện đúng theo quy định của bản án hoặc quyết định Tòa án.

+ Trả lại tiền, tài sản cho đương sự: Trong trường hợp án yêu cầu trả lại tiền hoặc tài sản cho đương sự, thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên thực hiện.

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước: Trong trường hợp án yêu cầu tịch thu tài sản thuộc diện sung quỹ nhà nước, tiêu hủy vật chứng, hoặc các khoản thu khác thuộc quyền của Nhà nước, thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên thực hiện.

+ Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước: Trong trường hợp án đề cập đến việc thu hồi quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước, thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên thực hiện.

+ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Trong trường hợp án yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án ngay lập tức, mà không chờ thời hạn 05 ngày làm việc như trong các trường hợp trước đó.

+ Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản: Trong trường hợp án liên quan đến quyết định của Tòa án về việc giải quyết phá sản, thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án về việc giải quyết phá sản.

Pháp luật quy định giúp đảm bảo tính cơ động, minh bạch và hiệu quả trong việc thi hành án dân sự, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan trong quá trình này. Việc có thời hạn cụ thể giúp đảm bảo rằng các bên liên quan không bị chậm trễ trong việc thi hành án, đồng thời cũng giúp đối tượng bị thi hành án và đương sự có một thời gian xác định để chuẩn bị và thực hiện các biện pháp liên quan đến việc thi hành án. Ngoài ra, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án trong các trường hợp đặc biệt như án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Trong những trường hợp này, thời hạn ra quyết định thi hành án được rút ngắn để đảm bảo tính hiệu quả và sự khẩn cấp của quá trình thi hành án.

Công ty Luật Minh Khuê sẽ gửi quý khách nội dung sau: Quy định về quyết định thu hồi quyết định về thi hành án dân sự

Thông qua dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại 1900.6162, chúng tôi có đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm sẵn lòng giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách chính xác và hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ qua email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.