TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............./QĐ-..............

..........., ngày........tháng..........năm ........

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn (giảm) thuế cho....(tên người nộp thuế)....

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm .... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ... tháng... năm... kèm theo hồ sơ của .....(tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ)....;

          Theo đề nghị của ......;

>> Xem thêm:  Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân ? Thủ tục xin miễn thuế, giảm thuế

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Miễn (giảm) thuế cho .....(tên người nộp thuế, mã số thuế)......,  với tổng số tiền thuế được miễn (giảm) là: ............................................đồng (Bằng chữ: .........................................................), trong đó:

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: ...................... đồng, kỳ tính thuế: ................
  2. Thuế tiêu thụ đặc biệt : ................................đồng, kỳ tính thuế: ..............
  3. Thuế Tài nguyên: ......................................đồng, kỳ tính thuế: ..............

..........

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

...(Tên người nộp thuế)..., ...(trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

- Như Điều 2;

- Lưu: VT; ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2020 ?