1. Mẫu quyết định miễn giảm thuế là gì?

Căn cứ theo thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế (mẫu số 03/MGTH). Mẫu quyết định miễn giảm thuế là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực thuế của doanh nghiệp. Đây là một quyết định được ban hành bởi cơ quan quản lý thuế để cho phép doanh nghiệp được miễn hoặc giảm một phần hoặc toàn bộ các khoản thuế theo các chính sách thuế được quy định. Mẫu quyết định miễn giảm thuế là một tài liệu quan trọng cho doanh nghiệp trong việc giảm thiểu chi phí về thuế và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Do đó, khi lập quyết định miễn giảm thuế, các doanh nghiệp cần phải lưu ý và tuân thủ đúng quy định pháp luật để tránh những rủi ro pháp lý. Mẫu quyết định miễn giảm thuế là một văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thể hiện quyết định của cơ quan đó về việc miễn giảm hoặc giảm thuế đối với một tổ chức, cá nhân hay hoạt động kinh doanh nào đó. Quyết định miễn giảm thuế thường được đưa ra để ưu đãi cho các doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực đặc biệt như sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nghiên cứu phát triển,... 

Mẫu quyết định miễn giảm thuế thường có các thông tin chính như tên đơn vị được miễn giảm thuế, số tiền thuế được miễn giảm, thời hạn miễn giảm thuế, lý do miễn giảm thuế,... Mẫu quyết định miễn giảm thuế được thực hiện trên nền tảng của pháp luật và cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua trước khi có hiệu lực.

 

2. Mẫu quyết định miễn giảm thuế dùng làm gì?

Mẫu quyết định miễn giảm thuế có tác dụng quan trọng trong việc hướng dẫn, quản lý và thực hiện chính sách miễn giảm thuế của cơ quan nhà nước. Cụ thể, mẫu quyết định miễn giảm thuế được sử dụng nhằm mục đích: 

- Xác định những đơn vị, cá nhân được miễn giảm hoặc giảm thuế theo chính sách của cơ quan nhà nước.

- Định rõ mức độ miễn giảm thuế, thời hạn áp dụng, phạm vi ứng dụng của chính sách miễn giảm thuế.

- Bảo đảm tính minh bạch và công khai trong việc quản lý chính sách miễn giảm thuế.

- Tạo sự thuận tiện trong việc giám sát, kiểm tra và kiểm soát chính sách miễn giảm thuế.

- Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc miễn giảm thuế.

Vì vậy, mẫu quyết định miễn giảm thuế là một công cụ hữu ích để cơ quan nhà nước quản lý và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân được miễn giảm thuế, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, công khai và hiệu quả của chính sách miễn giảm thuế. Mẫu quyết định miễn giảm thuế có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế của cơ quan nhà nước. Đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân được miễn giảm hoặc giảm thuế, mẫu quyết định này giúp họ có thể chứng minh được việc được miễn giảm thuế là hợp pháp và chính thức. Đồng thời, mẫu quyết định miễn giảm thuế còn giúp cơ quan nhà nước quản lý và kiểm soát việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế đối với các đơn vị được miễn giảm hoặc giảm thuế.

Cụ thể, mẫu quyết định miễn giảm thuế thường ghi rõ tên đơn vị, cá nhân được miễn giảm thuế, số tiền thuế được miễn giảm, thời hạn miễn giảm thuế, phạm vi áp dụng chính sách miễn giảm thuế, lý do miễn giảm thuế và các thông tin liên quan khác. Những thông tin này cần được thống nhất giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc quản lý chính sách miễn giảm thuế. Ngoài ra, mẫu quyết định miễn giảm thuế còn có tác dụng cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc miễn giảm thuế. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa đơn vị được miễn giảm thuế và cơ quan nhà nước, mẫu quyết định miễn giảm thuế sẽ là một trong những tài liệu quan trọng được sử dụng để giải quyết tranh chấp này. Như vậy, mẫu quyết định miễn giảm thuế là một công cụ quan trọng để cơ quan nhà nước quản lý chính sách miễn giảm thuế, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc thực hiện chính sách này. 

 

3. Nội dung cần có trong mẫu miễn giảm thuế

Mẫu quyết định miễn giảm thuế là tài liệu quan trọng trong việc thực hiện chính sách miễn giảm, giảm thuế của nhà nước. Quyết định này được cơ quan nhà nước ban hành để giảm bớt gánh nặng thuế cho doanh nghiệp, cá nhân, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Nội dung của mẫu quyết định miễn giảm thuế cần phải được xác định rõ ràng và đầy đủ để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công khai. Mẫu quyết định miễn giảm thuế cần có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên đơn vị, cá nhân được miễn giảm thuế: xác định rõ tên đơn vị, cá nhân được miễn giảm thuế và mã số thuế của đơn vị, cá nhân đó. Đây là thông tin cần thiết để xác định chủ thể được miễn giảm thuế.

- Mã số thuế của đơn vị, cá nhân được miễn giảm thuế.

- Số tiền thuế được miễn giảm, giảm thuế: quyết định cần nêu rõ số tiền thuế được miễn giảm, giảm thuế, cùng với thời hạn miễn giảm, giảm thuế. Nếu đơn vị, cá nhân đó được miễn giảm thuế theo phương pháp miễn giảm thuế trực tiếp, thì số tiền thuế được miễn giảm sẽ được xác định theo tỷ lệ (%) trên tổng số thuế phải nộp. Nếu được giảm thuế theo phương pháp giảm trực tiếp, thì số tiền thuế được giảm sẽ được xác định theo mức độ giảm (%) trên từng khoản thuế cụ thể.

- Thời hạn miễn giảm, giảm thuế: Quyết định nêu ra chi tiết thời hạn miễn giám thuế cho doanh nghiệp hay cá nhân,...

- Phạm vi áp dụng chính sách miễn giảm, giảm thuế: Mẫu quyết định miễn giảm thuế cần nêu rõ phạm vi áp dụng chính sách miễn giảm, giảm thuế. Điều này giúp cho doanh nghiệp, cá nhân biết được những khoản thuế nào được miễn giảm, giảm thuế và trong thời gian nào. Tùy vào đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, các khoản thuế được miễn giảm, giảm thuế cũng sẽ khác nhau.

- Lý do miễn giảm, giảm thuế: Lý do miễn giảm, giảm thuế cũng là một phần quan trọng cần được nêu rõ trong mẫu quyết định. Nội dung này giúp cho cơ quan thẩm định có thể hiểu rõ hơn về lý do miễn giảm, giảm thuế và đưa ra quyết định đúng đắn, công bằng.

- Các điều kiện, điều khoản liên quan đến việc miễn giảm, giảm thuế.  Ngoài ra, mẫu quyết định miễn giảm thuế cần nêu rõ thời gian có hiệu lực của quyết định. Thông thường, quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn cụ thể, sau đó sẽ được xem xét lại để đưa ra quyết định miễn giảm, giảm thuế mới.

- Người ký và chức vụ của người ký quyết định: trong mẫu quyết định miễn giảm thuế cần có thông tin về cơ quan ban hành quyết định, người ký và được ghi rõ tên, chức vụ. Đây là thông tin quan trọng để xác định tính chính thức và hiệu lực của quyết định.

Ngoài ra, mẫu quyết định miễn giảm thuế cần được đánh số và có ngày tháng năm ký quỹết định. Các thông tin này cần được đưa vào mẫu một cách chính xác và đầy đủ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế.

Đối với các doanh nghiệp, cá nhân được miễn giảm, giảm thuế, mẫu quyết định miễn giảm thuế sẽ là tài liệu quan trọng để chứng minh và bảo vệ quyền lợi của mình. Đồng thời, mẫu quyết định này cũng giúp cơ quan nhà nước quản lý và kiểm soát việc thực hiện chính sách miễn giảm, giảm thuế, đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc quản lý chính sách miễn giảm, giảm thuế.

 

4. Mẫu quyết định miễn giảm thuế

>>> Tải ngay: Mẫu quyết định miễn giảm thuế

Dưới đây là ví dụ về nội dung trong mẫu miến giảm thuế mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

BỘ TÀI CHÍNH

CƠ QUAN THUẾ  ABC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/QĐ-MGT

.Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn (giảm) thuế cho người lao động 

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số 20 ngày 11 tháng 05 năm 2023 kèm theo hồ sơ của Nguyễn Văn C;

Theo đề nghị của  Nguyễn Văn C

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Miễn (giảm) thuế cho Anh C,  với tổng số tiền thuế được miễn (giảm) là:  10.000.000 đồng (Bằng chữ: mười triệu đồng), trong đó:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:  2.000.000 đồng, kỳ tính thuế: II

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt : 1.000.000 đồng, kỳ tính thuế: II

3. Thuế Tài nguyên:  1.000.000 đồng, kỳ tính thuế: II

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguyễn Văn C, ...(trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

                   - Như Điều 2;

                  - Lưu: VT; ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Mẫu đơn xin miễn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2023

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email:lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng công ty chúng tôi