Mẫu quyết định số 14

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-TGTVPTGPCC

...2, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ......./........... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị:.................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:

Ông (Bà)/Tổ chức:...............................................................................................................

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:.....................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:........................................................................................ 

Địa chỉ:................................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...................................... 

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:.............................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:3

...........................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm:.................................

Lý do tạm giữ4:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hành chính do cấp quận, huyện, thị xã tại Hà Nội thực hiện

Thời hạn tạm giữ: ....... ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm....

Địa điểm tạm giữ:................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ............................. để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. 5 ............................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc công an bắt người không rõ lý do?

3 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu nhiều lập bản thống kê riêng.

4 Ghi rõ lý do tạm giữ theo quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

5 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ. 

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục