1. Quy định của pháp luật về ban chỉ huy công trường

Ban chỉ huy công trường là một hoặc một nhóm những thành viên giữa chức vụ chỉ huy công trường có những năng lực về nghề thi công. Bên cạnh đó thì ban chỉ huy công trường còn phải có những chứng chỉ hành nghề phù hợp để có thể giữa chức vụ của mình.

Muốn thành lập và có được ban chỉ huy trưởng công trường thì sẽ phải thông qua một văn bản quyết định. Mẫu quyết định này sẽ là những thông tin về việc thành lập ban chỉ huy công trường của một công trường cụ thể nào đó. Đây sẽ là một văn bản vô cùng quan trọng để các cá nhân được nhận quyết định nắm rõ các vai trò của mình khi được ban vào ban chỉ huy trưởng công trường.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu (gọi chung là chỉ huy trưởng) là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể.

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

 

1.1 Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

  •  Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
  •  Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
  •  Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

+ Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

>> Tham khảo: Mẫu bảng nội quy an toàn công trường xây dựng mới nhất

 

1.2 Yêu cầu về chuyên môn khi xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

+ Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình;

+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

- Điều kiện tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: 

  • Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
  •  Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

>> Tìm hiểu: Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng có những quy định gì?

 

2. Điều kiện để trở thành chỉ huy công trường

Căn cứ quy định tại Điều 74 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng công trường như sau:

 

2.1 Điều kiện đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

- Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng lĩnh vực trở lên;

- Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng lĩnh vực trở lên;

- Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên.

 

2.2 Phạm vi hoạt động của chỉ huy trưởng công trường

- Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường;

- Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường;

- Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã tham gia thi công xây dựng.

 

3. Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trường mới nhất

Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trường là quyết định được thực hiện bởi giám đốc, người quản lý và điều hành các hoạt động của công ty. Khi thực hiện nhu cầu xây dựng, cần thiết có đội ngũ tham gia chỉ huy. Do đó, cần thiết thành lập ra Ban chỉ hủy để điều hành hoạt động cụ thể, giám sát đối với hiệu quả xây dựng công trình.

Các thành viên được tham gia công tác chỉ huy phải đảm bảo về năng lực, trình độ, bằng cấp và kinh nghiệm. Để từ đó đảm bảo tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng, mang đến trách nhiệm đối với giám sát công trình. Quyết định của giám đốc phải đảm bảo cân nhắc hiệu quả, đưa ra các chủ thể có năng lực chuyên môn tốt nhất. Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. Giám đốc phải lý và đóng dấu xác nhận ở cuối quyết định. Thể hiện ý chí của chủ thể trong thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định.

>> Tải ngay: Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trường mới nhất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/QĐ-BCHCT    Cầu Giấy, ngày 24 tháng 03 năm 202

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  Cổ phần ABC

 

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty  Cổ phần ABC được thông qua;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty.

– Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 02/2023/HĐXD ngày 15 tháng 03 năm 2023 giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng gói thầu xây dựng số 12/QĐ-BCHCT.

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Ban chỉ huy công trường)

Điều 1:

Nay quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường trực thuộc Công ty để thực hiện gói thầu “Xây lắp thiết bị xây dựng”

Thuộc dự án: Xây dựng trung cư đô thị, gồm những ông/bà có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Văn C    Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Ông: Nguyễn Văn H      Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công;

Điều 2:

Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm thay mặt Công ty trực tiếp điều hành mọi công việc tại công trình: “lắp ráp thi công xây dựng” thường xuyên báo cáo tình hình, chất lượng, tiến độ thi công về Công ty, chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu và Giám đốc công ty về các quyết định của mình.

Điều 3:

Các phòng, Ban bộ phận Công ty và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Điều 1;

- Chủ đầu tư;

- Lưu Công ty

Công ty Cổ phần ABC

(ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường

Trên đây là nội dung tư vấn mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay có câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời.