UBND QUẬN (huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn)………. 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
*******

Số: …………/QĐ-UBND

……, ngày...... tháng…… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, xã, phường, thị trấn)……

Căn cứ Nghị định số……/2007/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; 
Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng số…………../QĐ-UBND ngày……/……/200… của……………………………………….; 
Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là…………………………… vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các quy định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số…………… ngách………… ngõ……………… đường phố (thôn, xóm)………………………… tổ………… phường (xã, thị trấn)……………….. quận (huyện)…………………….. thành phố..........................................................................

Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):............................

>> Xem thêm:  Mẫu lý lịch hành nghề lái xe mới nhất năm 2020

.............................................................................................................................

Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụng nhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Điều 2. Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) là…………………… có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thị trấn)…………………… phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày ký. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 và Điều 3;
- HĐND, Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn) ………;
- TTrXD quận (huyện)……….;
- Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng;
- Lưu:………

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

(Nếu Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành thì phần nơi nhận bổ sung Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra Sở Xây dựng).

>> Xem thêm:  Biểu phí bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định mới nhất hiện nay ?