1. Lựa chọn đối thoại và lựa chọn Hoà giải viên 

Căn cứ quy định khoản 3 Điều 2 Luật Hoà giải, Đối thoại tại Toà án 2020 được hiểu là một hoạt động đối thoái do Hoà giải viên tiến hành trước khi Toà án thụ lý vụ án hành chính, nhằm hỗ trợ các bên tham gia đối thoại thống nhất giải quyết khiếu kiện hành chính theo đúng quy định của Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án 2020

Một số trường hợp không thể tiến hành đối thoại tại Toà án như sau: Yêu cầu đồi bồi thường do thiệt hại đến tài sản của Nhà nước; Người khởi kiện, người yêu cầu khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi , nghĩ vụ liên quan đã được mời tham gia hoà giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì lí do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hoà giải, đối thoại được vì có lý do chính đáng; Một trong các bên đề nghị không tiến hành hoà giải, đối thoại: Một trong các bên yêu cầu cáp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 hoặc Luật tố tụng hành chính năm 2015; Một trong các bên đề nghị không tiến hành hoà giả, đối thoại; Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội; Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự; và cuối cùng là các trường khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Hoà giải viên là một bên thức ba được các bên tranh chấp thoả thuận chọn làm trung gian nhằm giải quyết tranh chấp của họ trong quá trình hoà giải. Trách nhiệm của một Hoà giải viên là làm người trung gian giúp các bên đang xảy ra tranh chấp có tiếng nói chung để giải quyết tranh chấp đó một cách thuận lợi 

2. Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện 

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Hoà giải đối thoại tại Toà án năm 2020 thì hoà giải viên và hoà giải tại Toà án được quy định như sau:

- Thứ nhất, Hoà giải viên tại Toà án là người đáp ứng đày đủ các điều kiện theo quy định và được Chán án Toà án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để tiến hành hoà giải các lĩnh vực về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và đối thoại khiếu kiện hành chính theo quy định của Luật hoà giải đối thoại tại toà án;

- Thứ hai, Hoà giải tại Toà án là hoạt động hoà giải do Hào giải viên tiến hành trước khi Toà án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hoà giải thoả thuận giải quyết vụ  việc dân sự theo quy định của Luật hoà giải đối thoại tại Toà án.

Như vậy thì biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về lựa chọn hoà giải, hoà giải viên là một loại văn bản có nội dung là sự ghi nhận ý kiến về việc chọn hoà giải hay không và chọn hoà giải viên nào, và thông tin của người khởi kiện bao gồm những gì,... 

Mục đích của biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về lựa chọn hoà giải, và lựa chọn hoà giải viên được lập ra nhằm ghi nhận quấ trình làm việc và ghi nhận ý kiến lựa chọn hoà giải, hoà giải viên của người khởi kiện và người yêu cầu khởi kiện. 

 

2.  Mẫu 03 - ĐT: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hoà giải viên

Theo quy định của pháp luật, mẫu biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chon Hoà giải viên như sau: 

Tải ngay >>> Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại và lựa chọn Hoà giải viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

BIÊN BẢN 

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐỐI THOAI, LỰA CHỌN HOÀ GIẢI VIÊN 

Hồi  9 giờ 24 phút ngày 12 tháng 7 năm 2023

Tại: Toà án nhân dân tỉnh A

Người ghi nhận ý kiến (1): Nguyễn Thị X đã tiếp nhận ghi nhận ý kiến của (2) Nguyễn Văn  Y

Địa chỉ: Số 39 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố B, tỉnh A là người khởi kiện  (3) tranh chấp tài sản thừa kế không có di chúc

Ý kiến của người khởi kiện như sau:

1. Lựa chọn đối thoại : Đồng ý          Không đồng ý 

2. Lựa chọn hoà giải viên: Có           Không

Hoà giải viên được lựa chọn: (4) Nguyễn Thị Thanh H  Địa chỉ: số 179 ngõ 1194 Đường Trần Duy Hưng, thành phố B tỉnh A

Thuộc danh sách Hoà giải viên của Toà án: (5) Toà án nhân dân tỉnh A

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện, một bảnn lưu hồ sơ khiếu hiện. Biên bản đã được đọc lại cho người khởi kiện nghe và họ không có ý kiến gì khác. 

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN 
( Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu)

 

NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIẾN 
( Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

 

3. Hướng dẫn lập biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hoà giải viên. 

 

Mốt số vấn đề cần lưu ý khi lập biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đói thoại và lựa chọn Hoà giải viên như sau

(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ của người ghi nhận ý kiến và địa chỉ của Toà án nơi ghi nhận ý kiến. 

(2) Ghi nhân đầy đủ họ, tên, chức vụ  và địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người trình bày ý kiến .

(3) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện để nghị giải quyết.

(4) và  (5) Ghi thông tin mục này khi  người khởi kiện, người yêu cầu có sự lựa chọn Hoà giải viên. 

4. Một số câu hỏi thực tế liên quan đến hoà giải viên

Trường hợp 1: Ông H đang chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp, ông đã tìm hiểu và được biết trong hoạt động sản xuất kinh doanh thường xảy ra các tranh chấp mà một trong các phương thức giải quyết có hiệu quả, bảo đảm bí mật kinh doanh và giữ được quan hệ làm ăn là qua hoà giải thương mại. Ông H muốn biết pháp luật quy định như thế nào về phạm vi giải quyết tranh chấp bằng hoà giải thương mại.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 22/2017/ NĐ - CP, việc giải quyết tranh chấp bằng hoà giải thưởng mại được áp dụng trong phạm vi sau:

- Tranh chấp giữa các bên phát trinh từ hoạt động thương mại

- Tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại 

- Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng hoà giải thương mại 

Trường hợp 2: Công ty của anh P đang có tranh chấp thương mại với một doanh nghiệp. Anh P muốn giải quyết tranh chấp bằng phương thức hoà giải thương mại. Anh muốn biết hoà giải thương mại là gì? Pháp luật quy định có các hình thức hoà giải thương mại nào 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 22/2017/ NĐ - CP, hoà giải thương mại phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thoả thuận và được hoà giải viên thương mại làm trung gian là hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định này, Hiện có 02 hình thức hoà giải sau đây:

- Hoà giải thương mại quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại mốt tổ chức hoà giải thương mại theo quy định của nghị định trên và quy tắc hoà giải

- Hoà giải thương mại vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp do hoà giải viên thương mại vụ việc được các bên lựa chọn và tiến hành theo quy định của Nghị định số 22/ 2017/ NĐ- CP và thoả thuận của các bên. 

Trường hợp 3: Doanh nghiệp A và doanh nghiệp B đang xảy ra tranh chấp thương mại. Trong hợp đồng giữa hai doanh nghiệp này không thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng hoà giải mà sau khi tranh chấp xảy ra, hai doanh nghiệp mới thoả thuận sử dụng phương thức này để giải quyết. Có ý kiến cho rằng, do không thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng hoà giải tại hợp đồng nên hai bên sẽ không được sử dụng phương thức này để giải quyết tranh chấp. Hỏi, ý kiến trên đúng hay sai, và pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời: 

Tại Điều 6 Nghị định số 22/ 2017/ NĐ - CP quy định điều kiện giải quyết tranh chấp hoà giải thương mại như sau:

Tranh chấp được giải quyết bằng hoà giải thương mại nếu bên có thoả thuận hoà giải. Các bên có thể thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng hoà giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp 

Như vậy, có thể thấy, ý kiến nếu trên là sai. Doanh nghiệp A và daonh nghiệp B có thể thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng hoà giải trước trong hợp đồng hoặc sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp. 

Trên đây là bài viết của công ty chúng tôi về vấn đề Mẫu 03 -ĐT biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoai, Hoà giải viên, mời các bạn theo dõi thêm bài viết liên quan: Hoà giải viên lao động là gì? Trình tự giải quyết tranh chấp lao động qua hoà giải viên như thế nào? 

Nếu bạn đọc đang còn bất cứ thắc mắc nào về pháp luật cần được giải đáp, xin liên hệ số tổng đài: 1900.6162 hoặc giử yêu cầu trực tiếp đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được đội ngũ luật sư giải đáp một cách nhanh chóng nhất. 

Xin cảm ơn sự theo dõi và hợp tác của bạn. Trân trọng./.