Đơn vị:……………………

   Địa chỉ:…………………..

                     Mẫu số S36-DN

                   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

(Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 242, 335, 632)

- Tài khoản:........................................

- Tên phân xưởng:.............................

- Tên sản phẩm, dịch vụ:..................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Ghi Nợ Tài khoản ...

Số hiệu

Ngày, tháng

Tổng

 số tiền

Chia ra

...

...

...

...

...

...

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Ghi Có TK ...

- Số dư cuối kỳ

    - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

    - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu