Mẫu số 25/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

………………………………………………………………………………………….

……....…………………………………………………………………………………..

 

SỔ THEO DÕI HỢP ĐNG LAO ĐỘNG

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

 

S THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Họ tên người làm việc tạiTrung tâm trọng tài, Chinhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

Nămsinh

Giới tính

Chức vụ tại Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội

Ghi chú

Nam

Nữ

Đã ký

(ghi rõ số hợp đồng, thời gian ký hợp đồng)

Đã nộp

(ghi rõ số tiền nộp/tháng)

Chưa nộp

(ghi rõ lý do)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm …….đến ngày 31 tháng 12 năm …… )

- Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm:…………………..  (trong đó đã chấm dứt:....; đang thực hiện:....)

- Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm:……………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?