>>Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /TB-……

…., ngày      tháng      năm 20…        

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

Số TT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại

Đặc tính kỹthuật

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/ số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

● Cửa khẩu nhập:

● Thời gian nhập khẩu:

● Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:

- Hợp đồng số:

- Danh mục hàng hóa số:

- Hóa đơn số:

- Vận đơn số:

- Tờ khai hàng nhập khẩu số:

- Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O):

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

● Người nhập khẩu:

● Giấy đăng ký kiểm tra số: ……….ngày ………tháng…….. năm 20 …………

● Căn cứ kiểm tra:

Tiêu chuẩn công bố áp dụng: ………………………………………………………….

Quy chuẩn kỹ thuật:……………………………………………………………………..

Quy định khác: …………………………………………………………………………..

● Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận/giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu số:…………………. do tổ chức………………… cấp ngày: …………/ ………/ ……….. tại:………………………………………………………………………….

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Ghi một trong các nội dung:

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu hoặc Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu thì nêu lý do và các yêu cầu khác nếu có

Hoặc Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ

Hoặc Lô hàng đề nghị đánh giá sự phù hợp lại tại…….

Hoặc Lô hàng chờ CQKT tiến hành lấy mẫu và thử nghiệm.

Nơi nhận:
- Người nhập khẩu;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT, (Viết tắt tên CQKT).

CƠ QUAN KIỂM TRA
(ký tên đóng dấu)