Mẫu số 08

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......

 

Số:...../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày..... tháng ..... năm……       

   

THÔNG BÁO

NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ PHÚC THẨM

            Kính gửi: …….……………………………………………...…..

            Địa chỉ: ……...………………………………………………

            Sau khi xem xét đơn kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;

            Xét thấy đơn kháng cáo hợp lệ và người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

            Căn cứ vào Điều 248 của Bộ luật tố tụng dân sự;

            Toà án nhân dân ……………...thông báo cho:…………….…biết:

        Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến cơ quan Thi hành án dân sự…………., địa chỉ ……………………….để nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm với số tiền là……………................... đồng và nộp cho Toà án nhân dân………………………. biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

            Hết thời hạn trên đây nếu người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên