1. Những đối tượng nào được tặng huy hiệu Đảng trước thời hạn?

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định 24) thay thế cho Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 (Quy định 29 đã hết hiệu lực) quy định về đối tượng được xét huy hiệu Đảng trước thời hạn như sau:

Quy định 24 thay quy định “Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với quy định” thành nội dung “Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần có thể được xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên nếu bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo quy định”.

Đồng thời bổ sung quy định chưa xét tặng Huy hiệu đảng đối với Đảng viên bị kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách; bổ sung quy định về xét tặng Huy hiệu Đảng đối với đảng viên bị kỷ luật về Đảng nhưng sau một thời gian sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng cụ thể là: sau 6 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 9 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

>> Tham khảo: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng thực hiện thế nào? Cách đánh số Huy hiệu Đảng?

 

2. Mẫu đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Mẫu Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng mới nhất năm 2023

  Mẫu: 6HHĐ          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỜ KHAI

Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi:  Chi bộ Trường trung học cơ sở LQĐ

Tôi là:  . . . . . . . . .  Lê Hồng M  . . . . . . . . . . . . , sinh ngày:  . . . . . . 14/11/1960 . . . . . . 

Quê quán: . . . . . . . . . . Nam Định  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kết nạp vào Đảng:  . . . . . . .  ngày12/03/1990. . . . . . . . . ., chính thức ngày: . . . . . . .12/03/1991 . . . . . . . 

Đang sinh hoạt tại: Chi bộ . . . . . . . . Trung hợc cơ sở LQĐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện ...... năm trong tổ chức đảng, tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu ..... năm tuổi Đảng theo nội dung tại Điều 34, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và các cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu ...... năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất người đảng viên.

Ghi chú:                                                               . . . . . . .  , ngày       tháng 9 năm 20....

Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt Đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này.

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

 Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Đề nghị tặng Huy hiệu  . . . .  năm tuổi Đảng

 cho đảng viên . . . . . . . . . . . . . . .

(Có danh sách kèm theo)

                 . .  .  .  , ngày     tháng  .... năm 20....

                                 T/M . . . . . . . . . . . .

 

 

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đề nghị tặng Huy hiệu . . . . năm tuổi Đảng cho đảng viên . . . . . . . . . .

            . . . . , ngày ... tháng  ..... năm 20....

                             T/M CHI BỘ 

 

ĐẢNG BỘ TTXVN

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)…………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     . . . . . ., ngày        tháng  9  năm 2017

 

DANH SÁCH

Đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, . . . tuổi Đảng

TT

 

Họ và tên

 

Ngày sinh

Quê quán

Ngày

vào Đảng

Ngày

chính thức

Loại Huy hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)  . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Quy định chung về xét tặng Huy hiệu Đảng

Theo quy định tại điểm c khoản 1.1 Mục 1 Phần III và khoản 1.5 Mục 1 Phần III Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về đề nghị tặng Huy hiệu Đảng như sau:

- Quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng
Tại Đảng ủy cơ sở sẽ tiến hành quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng như sau:

+ Xét và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (hoặc đề nghị cấp lại Huy hiệu Đảng, đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng) cho đảng viên.

+ Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã từ trần được trao cho đại diện gia đình tại buổi lễ hoặc tổ chức tại gia đình đảng viên.


- Một số nội dung liên quan đến tặng Huy hiệu Đảng

+ Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Kinh phí sản xuất Huy hiệu Đảng của đảng bộ trực thuộc Trung ương được tính trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan đảng.

+ Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng, làm tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, báo cáo chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời ghi ý kiến nhận xét vào bản khai, sau đó đảng viên báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt chính thức xét tặng Huy hiệu Đảng.

+ Đảng viên có đủ tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Đảng nhưng chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác, thì tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng ở nơi đảng viên chuyển đến.

Như vậy, Đảng ủy cơ sở xét và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng và Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng, làm tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, báo cáo chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời ghi ý kiến nhận xét vào bản khai, sau đó đảng viên báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt chính thức xét tặng Huy hiệu Đảng.

 

4. Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng diễn ra khi nào?

- Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3-2, 19-5, 2-9 và 7-11 hằng năm tại tổ chức cơ sở đảng. Hình thức trang trí buổi lễ như lễ kết nạp đảng viên nêu tại Điểm 3.8 Hướng dẫn 01-HD/TW, với tiêu đề “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng”.

- Nội dung chương trình lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gồm:

  • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự;
  • Đồng chí đại diện đảng ủy, chi ủy cơ sở đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng;
  • Đồng chí thay mặt ban chấp hành đảng bộ cấp trên trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến (các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế quy định cụ thể các chức danh dự và trao tặng đối với từng loại Huy hiệu đảng);
  • Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến và ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở; chào cờ, bế mạc.

- Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng bộ có đông đảng viên thì mời toàn thể đảng viên của chi bộ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện của các chi bộ khác.

- Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình, bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng. Nếu có vướng mắc liên quan đến bài viết hãy gọi 19006162 để được hỗ trợ qua tổng đài trực tuyến. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!