1. Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

MẪU SỐ 01

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /TTr….

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng …………(2)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên)

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngày...tháng...năm...của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)..

...(3)... kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2).... như sau:

1. “Cờ thi đua ngành Tư pháp” .... tập thể.

2. “Tập thể lao động xuất sắc” ….. tập thể.

3. “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” …..cá nhân.

4. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”....tập thể;....cá nhân.

……………………………………………

(Có danh sách kèm theo)

...(3)… kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên) xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích năm, theo chuyên đề ………..;

(3) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr -... ngày... tháng... năm ... của….. )

Số TT

Danh hiệu, hình thức khen thưởng Họ và tên cá nhân; tên tập thể

Chức vụ, đơn vị

I

Cờ thi đua ngành Tư pháp

 

1.

……

 

 

 

 

II

Tập thể lao động xuất sắc

 

1.

……..

 

 

 

 

III

Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp

 

1

Ông (bà)...

 

 

……..

 

IV

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

a.

Tập thể:

 

1.

………

 

 

 

 

b.

Cá nhân

 

1.

Ông (bà) ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

2. Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng.

MẪU SỐ 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Về việc xét, đề nghị khen thưởng …………(1)

Thời gian: …….giờ …….phút, ngày .... tháng .... năm ....

Địa điểm:………….

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ...(2) ... tiến hành họp xét, đề nghị…..(3)... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c …………………………, Chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư ký cuộc họp: Đ/c…………………………, chức vụ:…………………………

Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có thành viên tham dự (vắng đồng chí....), gồm các đồng chí:

1. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Ủy viên;

4. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …(2)... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí....%, đề nghị ... .(3)... trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi.... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm….

 

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề…..

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.

3. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Cờ thi đua của ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tập thể lao động xuất sắc đối với tập thể.

MẪU SỐ 03

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng ………..(2)

Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa, không viết tắt)

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1- Đặc điểm, tình hình

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang thông tin điện tử:

- Quá trình thành lập và phát triển:

- Những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (nêu khái quát).

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 08/2017/TT-BNV và Thông tư này.

- Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt được, cụ thể:

+ Các đơn vị thuộc Bộ phải nêu rõ báo cáo về các nhiệm vụ đã đạt được trong năm theo chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác của các đơn vị đã được ban hành ngay từ đầu năm (có nêu rõ về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác ...).

+ Cơ quan Thi hành án dân sự phải báo cáo cụ thể về tỷ lệ kết quả thi hành án dân sự đạt ...% (về việc, về tiền, về giảm án tồn đọng ...) so với kế hoạch được giao; kết quả số điểm tự chấm/số điểm chuẩn theo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hàng năm.

- Việc đổi mới công tác quản lý, các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp (3).

2- Các giải pháp thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích: Phần này cần nêu được những sáng kiến, những việc làm mới, những giải pháp đạt được thành tích; các phong trào thi đua được áp dụng trong thực tiễn công tác.

3- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể.

III- CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

 

Tập thể lao động xuất sắc

 

 

Cờ thi đua ngành Tư pháp

 

 

Cờ thi đua của Chính phủ

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

 

....

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (Cờ thi đua ngành Tư pháp; Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

(3) Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đối với Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể Lao động xuất sắc thì báo cáo nêu rõ thành tích đạt được trong năm đề nghị; đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 02 năm, năm đề nghị và năm trước liền kề;

Đối với những tập thể có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong báo cáo thành tích của tập thể phải kê khai rõ các nội dung về số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, nộp đúng thời hạn và gửi kèm bản photo các chứng từ đã nộp cơ quan thuế để đối chiếu;

(4) - Đối với tập thể là các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;

- Đối với tập thể nhỏ thuộc các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Đối với tập thể là Chi cục THADS, các tập thể thuộc Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;

- Đối với tập thể là Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp.

 

4. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với cá nhân.

MẪU SỐ 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…..(1)…., ngày…..tháng…..năm……..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng (2)....

I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa, không viết tắt)     Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán:

- Nơi thường trú:

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II - THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (Chỉ áp dụng đối với cá nhân là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì nêu tóm tắt khái quát thành tích của đơn vị).

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

2.1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.

2.2. Thành tích đạt được:

- Nêu rõ kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, các biện pháp đổi mới công tác quản lý (nếu là lãnh đạo) (3);

- Những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp, cụ thể nêu rõ:

+ Tên

+ Nội dung

+ Phạm vi áp dụng

+ Hiệu quả

của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận (ghi rõ số, ngày tháng, năm được công nhận) hoặc có Giấy chứng nhận của Hội đồng Khoa học kèm theo.

III- CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐàĐƯỢC GHI NHẬN

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

 

Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

 

....

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN XÉT,
XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng (Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

(3) Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 03 năm (năm đề nghị và 02 năm trước liền kề); đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 2 năm, năm đề nghị và năm trước liền kề;

Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong báo cáo thành tích của cá nhân là Thủ trưởng đơn vị phải kê khai rõ các nội dung về số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, nộp đúng thời hạn và gửi kèm bản photo các chứng từ đã nộp cơ quan thuế để đối chiếu;

(4) - Đối với cá nhân là Phó Thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Đối với cá nhân là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;

- Đối với cá nhân là Phó Cục trưởng Cục THADS và công chức, người lao động thuộc Cục THADS, Chi cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;

- Đối với cá nhân là Cục trưởng Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp.

5. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất).

MẪU SỐ 05

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” về ...(2)...)

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

- Đối với đơn vị ghi sơ lược quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được được cấp trên ghi nhận, không nằm trong Kế hoạch được giao từ đầu năm thành tích về phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân...

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (3)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Thành tích xuất sắc đột xuất được đề nghị;

(3) Đối với cá nhân và tập thể đều do Thủ trưởng đơn vị lập ký xác nhận và đóng dấu;

6. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo chuyên đề hoặc theo đợt).

MẪU SỐ 06

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…(2)…., ngày …. tháng …. năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành tích xuất sắc theo chuyên đề, theo đợt thi đua....(3)....

Tên đơn vị hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng:

(Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa, không viết tắt)

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

- Đối với đơn vị ghi sơ lược quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi thường trú; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chức vụ, đơn vị công tác...

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả...đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...(4)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (6)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên) tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (5)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng đối với tập thể đề nghị khen thưởng;

(2) Địa danh;

(3) Tên chuyên đề phát động;

(4) Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân là Thủ trưởng đơn vị phải kê khai rõ các nội dung về số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, nộp đúng thời hạn và gửi kèm bản photo các chứng từ đã nộp cơ quan thuế để đối chiếu;

(5) Đối với cá nhân: ký, ghi rõ họ, tên và Thủ trưởng đơn vị nhận xét, xác nhận, ký, đóng dấu;

(6) - Đối với tập thể là các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;

- Đối với tập thể nhỏ thuộc các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Đối với cá nhân là Phó Thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Đối với cá nhân là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;

- Đối với tập thể là Chi cục THADS, các tập thể thuộc Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;

- Đối với tập thể là Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp.

- Đối với cá nhân là Phó Cục trưởng Cục THADS và công chức, người lao động thuộc Cục THADS, Chi cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;

- Đối với cá nhân là Cục trưởng Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp.

- Đối với tập thể Sở Tư pháp, cá nhân là Giám đốc Sở Tư pháp là nhận xét, xác nhận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

- Đối với cá nhân là Phó Giám đốc Sở, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp là nhận xét, xác nhận của Giám đốc Sở Tư pháp;

- Đối với các Phòng, đơn vị thuộc Sở là nhận xét, xác nhận của Giám đốc Sở Tư pháp;

 

7. Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp công tác.

MẪU SỐ 07

ĐƠN VỊ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………..

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ……..(2)…….

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến .. .(2)..;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng sáng kiến ....(2)... ngày .. .tháng.. .năm...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc cấp (3)... .năm cho....cá nhân (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng sáng kiến...(2).., Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đóng dấu, ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Địa danh;

(2) Tên Hội đồng sáng kiến có thẩm quyền công nhận sáng kiến;

(3) Sáng kiến cấp cơ sở, cấp Ngành hoặc cấp toàn quốc.

 

DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM....

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ -... ngày... tháng... năm ... của…….. )

Số TT

Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác

Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

MẪU SỐ 08

ĐƠN VỊ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………..

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ……..(2)………

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến ...(2)..;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng sáng kiến ....(2)... ngày .. .tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp... (3).... cho....cá nhân (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng sáng kiến...(2)…, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đóng dấu, ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Địa danh;

(2) Tên Hội đồng sáng kiến có thẩm quyền công nhận sáng kiến;

(3) Sáng kiến cấp cơ sở, cấp Ngành hoặc cấp toàn quốc.

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ -... ngày... tháng... năm ... của…….. )

Số TT

Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác

Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Thời gian công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Nội dung, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng