1. Mẫu xét chuyển Đảng chính thức là gì?

Mẫu xét chuyển Đảng chính thức là một tài liệu được sử dụng trong quá trình xét duyệt và quyết định về việc chuyển Đảng của một Đảng viên. Điều này có nghĩa là nếu một Đảng viên muốn chuyển từ Đảng này sang Đảng khác, hoặc từ Đảng viên đang không thuộc Đảng nào muốn gia nhập Đảng, thì họ phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu xét chuyển Đảng chính thức và nộp lại cho cơ quan Đảng. Mẫu xét chuyển Đảng chính thức bao gồm các thông tin chính sau:

- Thông tin cá nhân của Đảng viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, địa chỉ liên lạc, nghề nghiệp, trình độ học vấn và các thông tin khác.

- Quá trình hoạt động Đảng viên: Bao gồm thông tin về thời gian gia nhập Đảng, tham gia các tổ chức Đảng, các hoạt động và thành tích của Đảng viên trong quá trình hoạt động Đảng.

- Lý do chuyển Đảng: Đây là phần rất quan trọng của mẫu xét chuyển Đảng chính thức, nơi mà Đảng viên cần phải giải thích lý do tại sao muốn chuyển Đảng hoặc gia nhập Đảng.

- Lý do này phải được giải thích một cách chính thức, khách quan và thuyết phục, không được viết ngắn gọn, chủ quan, hay có sự phân biệt tôn giáo, chủng tộc, tầng lớp, giới tính hay quốc gia.

- Thông tin về Đảng mới: Nếu Đảng viên muốn chuyển sang Đảng mới, họ cần phải cung cấp thông tin về Đảng mới, bao gồm tên Đảng, sứ mạng, địa chỉ, số điện thoại, và các thông tin khác.

Mẫu xét chuyển Đảng chính thức là một tài liệu quan trọng giúp cho cơ quan Đảng quyết định về việc chấp nhận hay từ chối việc chuyển Đảng của Đảng viên. Các thông tin trong mẫu xét chuyển Đảng chính thức được sử dụng để đánh giá quá trình hoạt động của Đảng viên trong Đảng cũ, động lực và lý do chuyển Đảng.

 

2. Mẫu xét chuyển Đảng chính thức mới nhất

>>> Tải ngay: Mẫu xét chuyển Đảng chính thức mới nhất

Dưới đây là nội dung về mẫu xét chuyển Đảng chính thức của công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC 

(Của Ban Chấp hành Công đoàn trường đối với đảng viên dự bị)

Kính gửi: BCH công đoàn ABC 

Sau khi nhận được yêu cầu của các đồng chí, Ban chấp hành Công đoàn chúng tôi họp và thống nhất nhận xét đảng viên dự bị như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính (về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên):

Ưu điểm:

- Phẩm chất chính trị: Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Luôn giữ vững lập trường, tư tưởng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi làm trái và tác hại đến quan điểm đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đạo đức lối sống: Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống lành mạnh, trong sáng. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. Luôn luôn giữ vững ý thức tổ chức, kỷ luật. Không ngừng nâng cao ý thức và thực hiện phê bình và tự phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Năng lực công tác: Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Hoàn thành tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản nhà trường.

- Quan hệ quần chúng: Luôn giữ mối quan hệ đoàn kết, thân mật nơi học tập, công tác và nơi cư trú; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ nhân dân, được quần chúng  nhân dân quý mến.

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên: Tham gia sinh hoạt đoàn thể định kì đầy đủ,  đúng theo quy định, luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh  hoạt của đoàn thể.

Khuyết điểm: Trong  việc đấu tranh phê bình còn rụt rè nể nang. 

Số các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị  trở thành đảng viên chính thức là 10 đồng chí, trong tổng số 15 đồng chí được hỏi ý kiến (đạt 80%).

Số không tán thành 5 đồng chí (chiếm 20%) với lý do: chưa công nhận

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Quy trình và hồ sơ để chuyển Đảng chính thức

3.1. Hồ sơ để chuyển Đảng chính thức

Những mẫu CN-ĐVM và KNĐ (khả năng nâng đỡ) được sử dụng trong nội bộ Đảng để quản lý và đánh giá chất lượng các Đảng viên mới (ĐVM) và Đảng viên dự bị (ĐVD). Dưới đây là thông tin chi tiết về từng mẫu:

- Mẫu CN-ĐVM: Đây là giấy chứng nhận cho phép một cá nhân trở thành Đảng viên mới. Giấy chứng nhận này được cấp bởi trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp.

- Mẫu 10-KNĐ: Đây là bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị, nơi Đảng viên dự bị đánh giá chất lượng của chính mình và mô tả những hoạt động và kết quả đạt được trong quá trình học tập và hoạt động tại Đảng.

- Mẫu 11-KNĐ: Đây là bản nhận xét về Đảng viên dự bị, nơi Đảng viên hướng dẫn đánh giá chất lượng của Đảng viên dự bị dựa trên quá trình học tập và hoạt động tại Đảng.

- Mẫu 12-KNĐ: Đây là mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú (Mẫu 12a-KNĐ) và của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi Đảng viên dự bị sinh hoạt (Mẫu 12b-KNĐ). Mẫu này được sử dụng để tổng hợp và đánh giá ý kiến nhận xét của nhiều người về chất lượng của Đảng viên dự bị.

- Mẫu 13-KNĐ: Đây là nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức. Mẫu này được sử dụng khi Đảng viên dự bị đã hoàn thành tất cả các yêu cầu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Đảng để trở thành Đảng viên chính thức.

- Mẫu 14-KNĐ: Đây là báo cáo đề nghị công nhận Đảng viên chính thức, được thực hiện bởi Đảng ủy bộ phận (hiện tại trong Trường ĐHCT không có tổ chức này). Báo cáo này được sử dụng để báo cáo tình hình của Đảng viên dự bị và đề nghị. 

 

3.2. Quy trình để chuyển Đảng chính thức

Quy trình để chuyển Đảng chính thức bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Đảng viên dự bị cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu và biểu mẫu cần thiết để chuyển thành Đảng viên chính thức. Các giấy tờ và biểu mẫu cần chuẩn bị bao gồm: Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới (Mẫu CN-ĐVM), Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ), Bản nhận xét Đảng viên dự bị (Mẫu 11-KNĐ), Tổng hợp ý kiến nhận xét kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú (Mẫu 12a-KNĐ) và của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt (Mẫu 12b-KNĐ), Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 13-KNĐ), và Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 14-KNĐ).

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Đảng viên dự bị nộp hồ sơ chuyển Đảng chính thức đầy đủ và ký tên xác nhận trên phiếu Nộp đơn chuyển Đảng chính thức đến chi bộ nơi mình đang sinh hoạt.

Bước 3: Họp chi bộ xét duyệt hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Chi bộ tiến hành xét duyệt hồ sơ chuyển Đảng chính thức của Đảng viên dự bị. Nếu hồ sơ chuyển Đảng đầy đủ, Đảng viên dự bị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Đảng thì chi bộ sẽ cho phép Đảng viên dự bị tham gia vào các hoạt động của Đảng và công nhận chính thức là Đảng viên.

Bước 4: Nghị quyết công nhận chính thức Đảng viên

Sau khi chi bộ xét duyệt và đồng ý cho phép chuyển Đảng chính thức, các cơ quan Đảng khác như Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận. Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 14-KNĐ) Sau khi nhận được Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 13-KNĐ), Đảng ủy Bộ phận sẽ lập Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 14-KNĐ) để gửi cho Đảng ủy cơ sở thực hiện. Báo cáo này bao gồm thông tin về đảng viên dự bị đã hoàn thành các yêu cầu về thời gian, nhiệm vụ, văn hóa, kỷ luật và đạt được thành tích trong hoạt động đảng và công tác chuyên môn. Báo cáo cũng đề xuất cho Đảng ủy cơ sở về việc công nhận đảng viên chính thức. Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 15-KNĐ).

Sau khi nhận được Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 14-KNĐ), Đảng ủy cơ sở sẽ tiến hành xét duyệt và lập Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 15-KNĐ). Nghị quyết này sẽ được đưa ra tại cuộc họp của Đảng ủy cơ sở để xem xét và quyết định về việc công nhận đảng viên chính thức. Trong trường hợp được chấp thuận, Đảng ủy cơ sở sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để công nhận đảng viên chính thức.

Sau khi Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức được thông qua, Ban Thường vụ của Đảng ủy cơ sở sẽ lập Biên bản họp ghi lại quá trình xét duyệt và quyết định về việc công nhận đảng viên chính thức. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cũng sẽ ban hành Quyết định Công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 16-KNĐ) và trao giấy chứng nhận cho đảng viên chính thức. 

Trên đây là nội dung tư vấn mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của qúy khách hàng!