Mua đầu cơ giá lên (TAKE ON A LINE) là có được một số chứng khoán quan trọng của một hoặc nhiều công ty một cách có hệ thống và thường giữ trong một khoảng thời gian để chờ giá lên. Trái nghĩa của Put out a line.

To acquire a substantial amount of the stock of one or more com#31;panies systematically and usually over a period of time, in expecta#31;tion of higher prices. The opposite of Put out a line.