1. Mục đích hoạt động của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Theo Điều 2 của Điều lệ Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, được ban hành theo Quyết định 42/QĐ-BNV năm 2015, Hội xác định rõ tôn chỉ và mục đích quan trọng của mình như sau:
Tôn chỉ và mục đích của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Hội") vô cùng tương xứng và thể hiện rõ bản chất của tổ chức này cũng như sứ mệnh cao quý mà nó đảm nhận. Hội ra đời và hoạt động dưới sự hướng dẫn của các tổ chức và cá nhân tận tụy từ Việt Nam, họ tự nguyện hiệp lực nhằm mang đến sự hỗ trợ và giúp đỡ trong việc khắc phục những hậu quả đau thương do bom mìn gây ra sau những năm chiến tranh đổ máu tại quê hương.
Sứ mệnh quan trọng của Hội bao gồm việc giảm bớt nguy cơ và thiệt hại do bom mìn gây ra, xây dựng môi trường an toàn cho cộng đồng, và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi bom mìn, đặc biệt là những gia đình nạn nhân. Đây không chỉ là việc làm đơn thuần để khắc phục hậu quả mà còn là một biểu tượng cho lòng yêu thương và đoàn kết của những người Việt Nam, sẵn sàng cùng nhau góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.
Hội đặt ra mục tiêu đem lại hiệu quả thực sự trong công việc giảm bom mìn, thông qua việc tìm kiếm và tiêu huỷ những thiết bị nổ còn sót lại, đào tạo và tư vấn về an toàn cho cộng đồng, cũng như thúc đẩy nhận thức và sự đoàn kết của toàn xã hội trong việc giải quyết vấn đề bom mìn tại Việt Nam. Hội đã và đang tạo nên những bước tiến đáng kể trong việc giảm nguy cơ bom mìn và xây dựng một môi trường an toàn, hòa bình cho đất nước chúng ta.
Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp và đoàn kết hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để họ đóng góp và tham gia các hoạt động hỗ trợ và khắc phục hậu quả bom mìn. Mục tiêu này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các thành viên của Hội. Đồng thời, Hội cũng cam kết đóng góp vào việc đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của nhân dân, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. 
Mục tiêu này là một phần quan trọng của nhiệm vụ cộng đồng và sứ mệnh toàn cầu của Hội, nhằm đảm bảo rằng Việt Nam có thể xóa bỏ mối đe dọa bom mìn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước và sự an lành của nhân dân.
 

2. Quyền hạn của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Dựa trên Điều 6 của Điều lệ Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 42/QĐ-BNV năm 2015 , một tổ chức vô cùng quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh của Hội, chúng ta có thể xác định các quyền hạn quan trọng như sau:
- Tuyên truyền tôn chỉ và mục đích hoạt động của Hội: Hội có quyền và trách nhiệm tuyên truyền và giới thiệu mục tiêu và phương hướng hoạt động của mình.
- Đại diện cho hội viên: Hội có quyền đại diện cho các hội viên trong các mối quan hệ đối nội và đối ngoại có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
- Bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên: Hội phải bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên, tuân thủ tôn chỉ và mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, và giám định xã hội: Hội có quyền tham gia vào các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước. Hội cũng có quyền cung cấp các dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề và truyền nghề theo quy định của pháp luật.
- Tham gia vào việc đưa ra ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật: Hội có quyền tham gia đưa ra ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực của Hội theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với cơ quan và tổ chức có liên quan: Hội có quyền và nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
- Thành lập pháp nhân: Hội có quyền thành lập pháp nhân theo quy định của pháp luật.
- Gây quỹ: Hội được phép gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu khác từ hoạt động theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
- Nhận tài trợ: Hội có quyền nhận các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Hội cũng có quyền nhận kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước đối với những hoạt động liên quan đến nhiệm vụ mà Nhà nước giao phó (nếu có).
- Hoạt động hợp tác quốc tế: Hội có quyền tham gia vào hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật, và được phép gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật. Hội cũng phải báo cáo các hoạt động quốc tế của mình cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan.
 

3. Cơ cấu tổ chức của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Dựa trên quy định tại Điều 13 của Điều lệ Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 42/QĐ-BNV năm 2015 Hội đã xác định cơ cấu và tổ chức của mình như sau:
- Đại hội: Đại hội là cơ quan cao cấp nhất của Hội, nơi quyết định và thông qua các quyết định quan trọng của Hội. Tại Đại hội, các vấn đề quan trọng như tôn chỉ, mục đích, và chiến lược hoạt động được thảo luận và quyết định.
- Ban Chấp hành: Ban Chấp hành là cơ quan quản lý cao cấp của Hội, thực hiện quyết định của Đại hội và quản lý toàn bộ hoạt động của Hội. Ban Chấp hành đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và điều hành hoạt động của Hội.
- Ban Thường vụ: Ban Thường vụ là cơ quan quản lý thường xuyên của Hội, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và quản lý các hoạt động hàng ngày của Hội.
- Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra có nhiệm vụ giám sát và đảm bảo sự tuân thủ của Hội đối với quy định và nguyên tắc của Điều lệ Hội. Đây là một cơ quan độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của Hội.
- Văn phòng và các ban chuyên môn: Văn phòng là trung tâm hoạt động hành chính và tư vấn của Hội. Các ban chuyên môn được thành lập để thúc đẩy và quản lý các lĩnh vực cụ thể của hoạt động của Hội, như tài chính, tuyên truyền, nghiên cứu, và hỗ trợ cộng đồng.
- Chi hội và tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội: Hội có quyền thành lập các chi hội và tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật. Các chi hội và tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện và phát triển hoạt động của Hội tại các cấp địa phương và lĩnh vực cụ thể.
- Hội có lĩnh vực hoạt động chính về hỗ trợ và khắc phục hậu quả bom mìn: Hội hoạt động chính tại các địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật và tán thành Điều lệ Hội. Các đơn vị này tự nguyện xin gia nhập Hội và được xem xét để trở thành hội viên tổ chức của Hội.
Như vậy, cơ cấu tổ chức của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã được xác định rõ ràng theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ Hội.

Xem thêm bài viết: Các biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn