CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: / 2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2013/NĐ-CP NGÀY09 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cáchmạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãingười có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhmột số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Điều 1. Nội dung sửa đổi, bổsung

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6

Điều 6. Căn cứ xác nhận

Xác nhận người hoạt cách mạng trước ngày 01tháng 01 năm 1945 căn cứ một trong những giấy tờ sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b) Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theoChỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khóa III);

c) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thôngtri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaIII) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 vàngười hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30tháng 4 năm 1975;

d) Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chươngSao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;

đ) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được BanTuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thẩm định, xuất bản;

e) Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữcủa Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyệntrở lên.

g) Hồ sơ liệt sĩ;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều7

Điều 7. Thủ tục hồ sơ

1. Trình tự, thủ tục:

a) Cá nhân viết bản khai về quá trình hoạt động cáchmạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi bản khaikèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 6 của Nghị định nàyđến Ban Tổ chức huyện, quận, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành phố (sauđây gọi tắt là cấp ủy huyện).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh,từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủyquyền.

b) Trong thời gian 10 ngày làm việc, cấp ủyhuyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lập danh sách những trường hợp đủ điều kiệnkèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điểm a Điều này gửiđến các cơ quan sau để công nhận:

Ban Thường vụ tỉnh Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trungương xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc cấp ủy đạiphương quản lý;

Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trựcthuộc trung ương xem xét quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc bộ,ban, ngành, đoàn thể trung ương quản lý;

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xemxét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc Quân đội nhân dân ViệtNam;

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân xem xét,quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc Công an nhân dân.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12

Điều 12. Căn cứ xác nhận

Xác nhận người hoạt cách mạng từ ngày 01 tháng01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 căn cứ một trong những giấytờ sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1969trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thôngtri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaIII) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 vàngười hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30tháng 4 năm 1975;

c) Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chươngHồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;

d) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được BanTuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thẩm định, xuất bản;

đ) Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữcủa Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyệntrở lên.

e) Hồ sơ liệt sĩ;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều13

Điều 13. Thủ tục hồ sơ

1. Trình tự, thủ tục:

a) Cá nhân viết bản khai về quá trình hoạt động cáchmạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi bản khaikèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 của Nghị định nàyđến Ban Tổ chức huyện, quận, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành phố (sauđây gọi tắt là cấp ủy huyện).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh,từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủyquyền.

b) Trong thời gian 10 ngày làm việc, cấp ủyhuyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lập danh sách tổng hợp những trường hợp đủđiều kiện kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điểm a Điều này gửiđến các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.

5. Bổ sung Khoản 4 Điều 19

Điều 19. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

4. Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản6 Điều 20

Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng

6. Thời điểm hưởng:

d)Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặclấy vợ khác được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ thống nhất đề nghị thì đượchưởng trợ cấp hàng tháng, Nhà nước mua bảo hiểm y tế từ ngày Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1,Khoản 2 Điều 23:

Điều 23. Chế độ ưu đãi

1. Trợ cấp mộtlần đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng.

2. Phụ cấp hàng tháng từ ngày Chủ tịch nước ký quyếtđịnh phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phongtặng nhưng chưa hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng thì thực hiện trợ cấp một lầnnhư trường hợp được truy tặng.

8. Bổ sung Khoản 4 Điều 29

Điều 29. Hồ sơ hưởng chế độ thương binh

4. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bịthương.

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều42

Điều 42. Chế độưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

6. Người hoạt độngkháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng chế độ trướcngày 01 tháng 9 năm 2012 thì thực hiện như sau:

a) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theomức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có biên bản giám địnhy khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và tương đương trở lên đã xácđịnh tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng các chế độưu đãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 của Pháp lệnh;

b) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theomức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên không thuộc quy địnhtại Điểm a Khoản này được hưởng trợ cấp theo quy định Điểm d, Khoản 1 Điều nàyvà các chế độ ưu đãi khác như người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên,không thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này;

c) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theomức suy giảm khả năng lao động dưới 81% được điều chỉnh hưởng trợ cấp theo quyđịnh tại Điểm b Khoản 1 Điều này. Những trường hợp đang hưởng trợ cấp theo mứcquy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được truy lĩnh trợ cấp.

d) Người được điều chỉnh trợ cấp theo quy địnhtại Điểm b, Điểm c Khoản này nếu có nguyện vọng thì được giới thiệu giám địnhlại và căn cứ vào kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tại biên bản giámđịnh y khoa để giải quyết chế độ ưu đãi.

e) Thời điểm thực hiện các chế độ ưu đãi theoquy định tại Khoản này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Không thựchiện truy thu phần trợ cấp chênh lệch đã hưởng từ 01 tháng 01 năm 2013 đến trướcngày 01 tháng 01 năm 2016.

10. Bổ sung Khoản 4 Điều 52

Điều 52. Chế độưu đãi

4. Người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theoquy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì đại diện thân nhân đượchưởng trợ cấp một lần.

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản3 Điều 61

Điều 61. Kinh phíxây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ

2. Ngân sách Trung ương chi đầu tư xây dựng, nângcấp nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trungnguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cách mạng.Tổng mức đầu tư căn cứ số lượng mộ trong nghĩa trang và nơi có chiến tích lịchsử tiêu biểu, căn cứ địa cách mạng, không phân biệt cấp hành chính quảnlý công trình.

3. Ngân sách trung ương chi hỗ trợ các địa phươngtrong việc xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tênliệt sĩ theo quy định của pháp luật từ nguồn vốn đầu tư xây dựngcơ bản tập trung và nguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cáchmạng.

12. Sửa đổi Điều 64

Điều 64. Thăm viếngmộ liệt sĩ

1. Cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có côngnuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ hoặcngười được các đối tượng trên uỷ quyền được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩtrong nước đối với các trường hợp sau:

a) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tạinghĩa trang liệt sĩ hoặc nghĩa trang dòng họ

b) Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thểtrong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

c) Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghitrong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

2. Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đượcnhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần cho không quá 03người.

13. Sửa đổi Điều 65

Điều 65. Di chuyển hài cốt liệt sĩ

1. Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩatrang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của cha, mẹ, vợ (chồng),con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ.

2. Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đốivới cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị,em ruột của liệt sĩ hoặc người được các đối tượng trên uỷ quyền (không quá 03người) khi di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển hàicốt liệt sĩ.

3. Không hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩđối với những trường hợp đã được di chuyển theo nguyện vọng của các đốitượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

14. Bổ sung Khoản 5 Điều72.

Điều 72. Bộ Y tế

5. Hướng dẫn khám, giám định lại đối với ngườihoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và thực hiện chếđộ trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định nàycó hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2015.

2. Bộ trưởng BộLao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghịđịnh này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư,
KGVX.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng