CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNHCÁC THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG THUỘC HUYỆN LẠC DƯƠNG, THỊ TRẤN DI LINH THUỘC HUYỆN DILINH, THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THÀNHTHỊ TRẤN CÁT TIÊN THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giớihành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộchuyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộchuyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyệnCát Tiên, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Điều chỉnh 3.461,4 ha diện tíchtự nhiên và 2.704 nhân khẩu của xã Lát, huyện Lạc Dương để thị trấn Lạc Dươngquản lý.

Thị trấn Lạc Dương có 7.061,0 hadiện tích tự nhiên và 7.942 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn LạcDương: Đông giáp thành phố Đà Lạt, Tây giáp xã Lát, Nam giáp xã Lát và thànhphố Đà Lạt, Bắc giáp xã Lát và xã Đạ Sar.

2. Điều chỉnh 550,44 ha diện tíchtự nhiên, 4.658 nhân khẩu của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593nhân khẩu của xã Tân Châu, huyện Di Linh để thị trấn Di Linh quản lý.

Thị trấn Di Linh có 2.465,31 hadiện tích tự nhiên và 27.645 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn DiLinh: Đông giáp xã Gung Ré, xã Tân Nghĩa và xã Đinh Lạc, Tây giáp xã Liên Đầmvà xã Tân Châu, Nam giáp xã Gung Ré, Bắc giáp xã Tân Châu và xã Tân Nghĩa.

3. Điều chỉnh toàn bộ 679 ha diệntích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu của xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên để thị trấn ĐồngNai quản lý và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên.

Thị trấn Cát Tiên có 2.025,81 hadiện tích tự nhiên và 11.319 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn CátTiên: Đông giáp xã Tư Nghĩa và xã Mỹ Lâm, Tây giáp xã Đức Phổ và tỉnh Đồng Nai,Nam giáp xã Tư Nghĩa và tỉnh Đồng Nai, Bắc giáp xã Nam Ninh và huyện Di Linh.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính:

a) Huyện Lạc Dương có 131.252,84 hadiện tích tự nhiên, 20.905 nhân khẩu, 06 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấnvà 05 xã). Trong đó:

Xã Lát còn lại 21.713,6 ha diệntích tự nhiên và 1.933 nhân khẩu.

b) Huyện Di Linh có 161.464,8 hadiện tích tự nhiên, 160.830 nhân khẩu, 19 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấnvà 18 xã). Trong đó:

- Xã Gung Ré còn lại 11.549,16 hadiện tích tự nhiên và 5.638 nhân khẩu.

- Xã Tân Châu còn lại 4.390,01 hadiện tích tự nhiên và 10.604 nhân khẩu.

c) Huyện Cát Tiên có 42.657 ha diệntích tự nhiên, 38.288 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 10xã).

d) Tỉnh Lâm Đồng có 977.219,54 hadiện tích tự nhiên, 1.234.585 nhân khẩu, 12 đơn vị hành chính cấp huyện (2thành phố và 10 huyện), 148 đơn vị hành chính cấp xã (117 xã, 18 phường và 12thị trấn).

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng