Từ đó tôi vừa là giám đốc vừa là chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty cổ phần A  trả lương cho tôi, còn Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam trả cho tôi chi phí làm đại diện 51% vốn nhà nước đó. Đến ngày 18/06/2015 Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam bán toàn bộ số vốn đó cho người khác, họ đã nhận và mua lại cả vốn góp của những thành viên khác đồng thời tổ chức lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

Sau đó, Tổng công ty Lâm NGhiệp Việt Nam ra quyết định cho tôi thôi đại diện phần vốn góp. Tôi đã hết nhiệm vụ và bàn giao hết lại cho tổ chức mới.

Tôi có liên hệ với Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam thì được trả lời là họ không có trách nhiệm với tôi, các khoản thanh toán sẽ do Công ty cổ phần A  chi trả. Vậy ai sẽ là người ra quyết định cho thôi việc và thanh toán trợ cấp thôi việc cho tôi ? Cảm ơn luật sư!

 

Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách hàng ! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của anh liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ Luật lao động 2012;

Luật doanh nghiệp 2014;

Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Thông tư 21/2014/TT-BTC ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh

Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

- Quyết định 111/2011 ban hành quy định quản lý thu BHXH , BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

2. Luật sư tư vấn: 

2.1 Đối với chức danh Giám đốc

Thứ nhất, theo quy định tại Điềm 1.3 Khoản 1  Điều 4 QĐ 111/2011 ban hành quy định quản lý thu BHXH , BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể:

“ 1. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

1.3. Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại Khoản 13, Điều 4 Luật Doanh nghiệp, gồm: chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định”

(Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 đã được thay thế Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 như sau: “18. Người quản lý doanh nghiệpngười quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty)

Thứ hai,  sau khi xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu A  cổ phần hoá thành công ty cổ phần A  thì Ông Ngân vẫn giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

 Do vậy, Công ty A  sẽ ra quyết định cho thôi việc nếu ông Ngân không làm việc tại Công ty A.

2.2 Đối với vai trò Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Chế độ được hưởng đối với lao động dôi dư khi công ty nhà nước cổ phần hóa ?

Căn cứ vào thông tin cung cấp, Ông Ngân được cử làm tổ trưởng tổ đại diện 51% vốn góp của Tông Công ty Lâm nghiệp Việt Nam  tại Công ty cổ phần  A và  được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2014/TT-BTC thì Người đại diện được xác định như sau:

“2. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, bao gồm:

a) Người đại diện là người làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp.

b) Người đại diện là cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước (Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh) được cử hoặc chỉ định làm Người đại diện kiêm nhiệm tại doanh nghiệp.”

 Và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ thì:

“ 2. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của Người đại diện:

a) Người đại diện chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả theo quy định của pháp luật.

b) Người đại diện kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác thì thù lao, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có) và các quyền lợi khác được hưởng do chủ sở hữu chi trả theo quy định của pháp luật

và Điều 46 Nghị định 09/2009/NĐ-CP quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác quy định như sau:

“Điều 46. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện

1. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác là thành viên chuyên trách trong ban quản lý, điều hành hoặc là người lao động doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả. Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp người đại diện do đại diện chủ sở hữu chi trả theo quy định. Nguồn phụ cấp người đại diện được lấy từ lợi nhuận được chia từ vốn của nhà nước góp vào doanh nghiệp khác.”

Rõ ràng, Ông Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần A  thoả mãn quy định tại Điềm a Khoản 2 Điều 9 nêu trên. Do vậy, lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Anh Bình và do Công ty cổ phần A trả theo quy định của pháp luật.  Và Ông Ngân chỉ không giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị khi bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014.

Sau khi Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam bán toàn bộ số vốn đó cho người khác và đã ra quyết định cho Ông Ngân  thôi đại diện phần vốn góp. Như vậy, tư cách đại diện vốn góp của Ông Ngân cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã chấm dứt kể từ khi có quyết định của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thôi đại diện phần vốn góp.

Vì những lẽ đó, các khoản thanh toán cho Ông Ngân liên quan đến chế độ lao động sẽ do Công ty cổ phần A chi trả và Công ty cổ phần A  sẽ là người ra quyết định cho thôi việc và thanh toán trợ cấp thôi việc cho ông Ngân theo quy định của pháp luật về lao động.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất theo quy định hiện nay