1.  Quy định về phạm vi hoạt động của Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam?

Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (Hội Sáng tạo và Bản quyền) là một tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn quốc, được quy định trong Điều lệ của Hội Sáng tạo và Bản quyền, được phê duyệt theo Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021 của Bộ Nội vụ. Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả, đặc biệt là về tác phẩm văn học và nghệ thuật, và tuân thủ các quy định của pháp luật. Phạm vi hoạt động của Hội Sáng tạo và Bản quyền được xác định rõ trong Điều 4 của Điều lệ. Theo đó:

- Hội Sáng tạo và Bản quyền hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Điều này có nghĩa là Hội có thể tổ chức các hoạt động, chương trình và dự án liên quan đến sáng tạo và bản quyền tác giả trên khắp địa bàn của cả nước. Việc hoạt động trên phạm vi toàn quốc cho phép Hội tiếp cận và hỗ trợ các tác giả, nghệ sĩ và nhà sáng tạo ở khắp mọi miền đất nước.

- Hội Sáng tạo và Bản quyền chịu sự quản lý của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Điều này đảm bảo sự liên kết và phối hợp giữa Hội và các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ và chương trình của Hội một cách hiệu quả. Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan sẽ cung cấp hỗ trợ và giám sát công tác của Hội, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

- Hội Sáng tạo và Bản quyền có mục đích hoạt động không trùng lặp với các tổ chức đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ. Điều này đảm bảo rằng Hội không can thiệp vào hoạt động của các tổ chức khác đã hoạt động trước đó và đã được công nhận theo quy định của pháp luật. Việc không trùng lặp với các tổ chức khác cũng giúp đảm bảo sự tập trung và hiệu quả trong công tác phát triển và bảo vệ sáng tạo và bản quyền tác giả.

Tổng kết lại, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả về tác phẩm văn học, nghệ thuật theo quy định của pháp luật.  

 

2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam?

Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam là một tổ chức hoạt động quan trọng trong lĩnh vực sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam. Được thành lập và hoạt động dựa trên một số nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo tính tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch. Theo Điều 5 của Điều lệ của Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, được phê duyệt theo Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021, đã đề ra các nguyên tắc cụ thể về tổ chức hoạt động của Hiệp hội.

- Trước tiên, nguyên tắc tự nguyện, tự quản là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Hiệp hội. Điều này đồng nghĩa với việc Hiệp hội hoạt động theo sự tự nguyện của các thành viên, và các thành viên có quyền tự quản và tự chủ trong các hoạt động của mình.

- Thứ hai, nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Hiệp hội. Điều này đảm bảo rằng mọi quyết định và hoạt động của Hiệp hội được diễn ra theo tiêu chí dân chủ và bình đẳng, đồng thời đảm bảo tính công khai và minh bạch trong việc quản lý tài chính, hoạt động và quyết định của Hiệp hội.

- Thứ ba, Hiệp hội cũng tuân thủ nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Điều này có nghĩa là Hiệp hội phải tự chủ động trong việc thu thập và quản lý kinh phí để duy trì và phát triển hoạt động của mình một cách bền vững và đáng tin cậy.

- Thứ tư, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam không hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động của Hiệp hội được thực hiện vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của lĩnh vực sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam.

Cuối cùng, Hiệp hội tuân thủ các quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội. Điều này đảm bảo rằng Hiệp hội hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đồng thời đảm bảo tính chính đáng và trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động và quyết định của mình.

 

3. Quy định về nhiệm vụ của Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam?

Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (Hội Sáng tạo) là một tổ chức được thành lập để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của các tác giả và người sáng tạo ở Việt Nam. Điều lệ của Hội Sáng tạo, được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021, đã quy định một số nhiệm vụ cụ thể mà Hội Sáng tạo phải thực hiện.

- Trong số các nhiệm vụ đó, đầu tiên là chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Hội. Điều này đảm bảo rằng Hội hoạt động theo quy định và tuân thủ các quy định đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Đồng thời, Hội Sáng tạo cũng không được lợi dụng hoạt động của mình để gây tổn hại đến an ninh, trật tự xã hội, đạo đức và truyền thống của dân tộc.

- Nhiệm vụ tiếp theo của Hội Sáng tạo là tuyên truyền và phổ biến đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho các hội viên. Hội phải tạo ra một môi trường thuận lợi để các hội viên có thể hoạt động hiệu quả, đồng thời cung cấp các thông tin và kiến thức cần thiết cho hội viên.

- Hội Sáng tạo cũng có trách nhiệm tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến sáng tạo và bản quyền tác giả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc bảo vệ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và thực hiện các biện pháp bảo vệ bản quyền theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, Hội Sáng tạo đại diện cho các hội viên tham gia và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của Hội. Hội cũng có trách nhiệm phổ biến kiến thức và hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như quy định của Hội.

- Hội Sáng tạo cũng hợp tác trao đổi thông tin và truyền thông về phát triển sáng tạo và bản quyền tác giả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Hội kết nối việc phát triển sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và các hoạt động khác phù hợp với mục đích và quy định của pháp luật.

- Hơn nữa, Hội Sáng tạo còn có nhiệm vụ phát hành tài liệu và ấn phẩm truyền thông, cũng như xây dựng trang thông tin điện tử nhằm hỗ trợ cho việc phát triển sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo đúng tôn chỉ và mục đích hoạt động của Hội, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Cuối cùng, Hội Sáng tạo cũng thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các liên kết, hợp tác và giao lưu với các tổ chức, hiệp hội, và cộng đồng quốc tế để thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ quyền lợi của các tác giả và người sáng tạo Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Tổng cộng, Hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam có một loạt nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi và phát triển của các tác giả và người sáng tạo ở Việt Nam. Hội Sáng tạo không chỉ chấp hành các quy định pháp luật, mà còn tuyên truyền, bảo vệ quyền tác giả, hợp tác quốc tế và phát triển môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo và bảo vệ bản quyền tác giả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Xem thêm >>> Thẩm quyền bầu Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam

Trong trường hợp quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề, thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc pháp lý, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời. Đội ngũ chuyên gia tại Luật Minh Khuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Quý khách hàng có thể liên hệ qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và xử lý yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian ngắn nhất có thể.